Finančné príspevky v rozhodovacej kompetencii starostky

Finančné príspevky v rámci schváleného rozpočtu právnickým a fyzickým osobám môže poskytnúť starostka mestskej časti na reprezentáciu a propagáciu mestskej časti a mesta Košice, na podporu kultúrno spoločenských, športových, verejnoprospešných a humanitárnych činností, na zveľaďovanie životného prostredia- skrášľovanie verejného priestranstva pred bytovým domom v mestskej časti.

Finančné príspevky poskytnuté na predzáhradky

Zmena veľkosti písma