Pomoc v núdzi – Ponuka služieb mestskej časti

Poskytuje sociálne poradenstvo, ktorého úlohou je začlenenie človeka do spoločnosti.

Prostredníctvom Jednorazových dávok v hmotnej núdzi  pomáha riešiť život ohrozujúci stav hmotnej núdze občanov a ich rodín.

Centrum materiálnej pomoci slúži všetkým občanom. Jeho služby využívajú ľudia bez domova, seniori aj mamičky s malými deťmi. Ponúka oblečenie, obuv, ale aj hračky a knihy.

Stravovanie seniorov je službou, ktorú môžu využiť všetci poberatelia dôchodku. Realizuje sa v jedálni alebo prostredníctvom donášky stravy do domácnosti klienta.

Denné centrum. Hlavným poslaním denného centra je podporovať aktivitu seniorov, rodičov s deťmi a starých rodičov s vnúčatami, integrovať ich do života v spoločnosti, a tým ich zbavovať pocitu osamelosti a uspokojovať ich spoločenské potreby.

Potravinová pomoc bola v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Košice – Nad jazerom vydávaná Slovenskou katolíckou charitou, regionálnym koordinátorom pre Košice, Arcidiecéznou charitou Košice. Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 – 2020 (OP FEAD), zameraný na pomoc ľuďom v hmotnej núdzi, bol ukončený. Projekt bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie.

Podpora zamestnanosti. Cieľom aktivačnej činnosti a programov na podporu zamestnávania je udržiavanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov.

Zmena veľkosti písma