Plán činnosti komisie výstavby, verejného poriadku a životného prostredia na volebné obdobie 2018 – 2022

Komisia v rámci svojej činnosti:

Podieľa sa na vypracovaní návrhov zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko–sídelnej aglomerácie (ďalej len ÚPN HSA) mesta Košice  v katastrálnom území Jazero.

Prerokúva pripomienky a podnety k návrhom zmien ÚPN HSA, podľa potreby iniciuje zmeny.

Podieľa sa na výbere a iniciuje prípravu lokalít na občiansku vybavenosť, rekreačno–športových lokalít,  lokalít pre výstavbu hromadných garáži, parkovacích domov  a podobne.

Vyjadruje sa k významnej investičnej činnosti na území mestskej časti (stavby realizované pod investorstvom mestskej časti, stavby rôznych podnikateľských subjektov, fyzických osôb s možnosťou podnikania).

Podieľa sa na určení priorít na úseku investičnej výstavby mestskej časti, na úseku správy a údržby vlastných a zverených komunikácií a údržby objektov v majetku a správe mestskej časti.

Prerokúva návrhy VZN, iniciuje ich zmeny a dodatky, kontroluje dodržiavanie VZN, zúčastňuje sa na miestnych obhliadkach, ktoré vyplývajú z riešenia daných úloh, podnetov z radov občanov a iných právnických subjektov.

Prerokúva návrhy a analýzy súvisiace so zavedením a úpravami liniek MHD a zastávok MHD.

Navrhuje zmeny dopravného značenia a zmeny v oblasti bezpečnosti cestnej premávky na miestnych komunikáciách a parkoviskách.

Dôsledne sleduje a vyhodnocuje investičné zámery mestskej časti  v kalendárnom roku na základe prijatého investičného zámeru resp. programového rozpočtu mestskej časti.

Podieľa sa na spracovaní, zmenách, vyhodnocovaní plnenia akčného plánu rozvoja mestskej časti v oblasti výstavby.

Vyjadruje sa k dopravnému značeniu v mestskej časti, ako aj k miestnej úprave cestnej premávky na území mestskej časti, ktoré následne iniciuje na príslušnom cestnom správnom orgáne.

Navrhuje, resp. požiada o zriadenie nových liniek MHD, príp. zmeny liniek a spojov na území mestskej časti.

Dozerá na starostlivosť o miestne komunikácie a na ich rozvoj a upozorňuje príslušných správcov na nedostatky.

Dozerá na čistotu a na zimnú údržbu komunikácií a nedostatky hlási správcom komunikácií.

Sleduje nedostatky v zjazdnosti a opotrebení miestnych komunikácií, dáva návrhy na odstránenie nedostatkov a uvedenie komunikácie do dobrého technického stavu.

Sleduje iniciatívu občanov pri vytváraní zdravých životných podmienok v MČ a vyjadruje sa k nej.

Vyjadruje sa k určeniu miesta trhov, výstav, prehliadok, dáva stanovisko k významným podnikateľským zámerom právnických a fyzických osôb.

Vyjadruje sa k významnej stavebnej činnosti na území MČ a k žiadostiam o stanoviská k územnému a stavebnému konaniu týchto stavieb.

Spolupracuje s ostatnými komisiami pri MiZ v prípadoch, keď úlohy komisie na splnenie cieľa takúto spoluprácu vyžadujú a predmet riešenia pritom patrí  aj do kompetencie inej komisie.

Prijíma stanoviská k materiálom prerokúvaným v miestnom zastupiteľstve, ak súvisia s náplňou komisie, podieľa sa na tvorbe VZN v oblasti verejného poriadku, ochrany majetku, bezpečnosti  na miestnych komunikáciách a vydáva k nim svoje stanoviská.

Vyjadruje sa k sťažnostiam a podnetom týkajúcim sa rušenia verejného poriadku.

Spolupracuje s policajnými zložkami pôsobiacimi na území mestskej časti  (OOPZ SR, MsP).

Pomáha pri prevencii kriminality so zameraním na aktívnu ochranu najmä mládeže pred spoločensky negatívnymi javmi, hlavne v oblasti požívania alkoholu a iných návykových látok.

Podporuje rozširovanie kamerového systému, monitorovania verejných priestranstiev a vykonáva kontrolu dodržiavania VZN, ktoré sa týkajú verejného poriadku.

Predkladá príslušným odborným útvarom miestneho úradu žiadosti na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly zameranej na porušovanie verejného poriadku a životného prostredia.

Vypracoval: Ing. Norbert Borovský

predseda komisie

Zmena veľkosti písma