Staré ponukové konania

2013

priamy_predaj-25.4

2014

Zámer prenájmu časti rozhodcovskej veže pre VIV slovakia s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Z á m e r prenájmu časti majetku v RL jazero pre TROTY spol. s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Z á m e r prenájmu časti majetku v RL jazero pre KVL TRIXEN z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Priamy prenájom časti pozemkov na dobu neurčitú

Priamy prenájom časti oplotenia

N á v r h na určenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku MČ Košice – Nad jazerom – „Verejné osvetlenie parkoviska pri splave

N á v r h na určenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku MČ Košice – Nad jazerom – „Verejné osvetlenie ihriska poloostrov Amurská

N á v r h na určenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku MČ Košice – Nad jazerom – „Verejné osvetlenie Čingovská“

N á v r h na priamy prevod vlastníctva nehnuteľného majetku MČ Košice – Nad jazerom – „Verejné osvetlenie ihriska poloostrov Amurská09642 a 444

N á v r h na priamy prevod vlastníctva nehnuteľného majetku MČ Košice – Nad jazerom – „Verejné osvetlenie Čingovská“ na

Navrh na prevod

N á v r h priameho prenájmu lanového centra v Košiciach – Nad jazerom pre VIV Slovakia s.r.o za účelom prevádzky športového zariadenia za 1 EURrok z dôvodov hodných osobitného zreteľa

2015

Priamy prenájom nebytových priestorov – OC Branisko

N á v r h na priamy prevod vlastníctva nehnuteľného majetku MČ Košice – Nad jazerom – „Verejné osvetlenie chodníkov na Baltickej

N á v r h na určenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku MČ Košice – Nad jazerom – „Verejné osvetlenie chodníkov na Baltickej 2. časť

Zmena veľkosti písma