«

»

sep 06

AKO VOLIŤ V PARLAMENTNÝCH VOĽBÁCH 2023?

1. Volič si so sebou musí priniesť PLATNÝ OBČIANSKY PREUKAZ, ktorým sa preukáže okrskovej volebnej komisii.

Ak volí v okrsku, v ktorom nie je zapísaný, musí mať VOPRED VYBAVENÝ HLASOVACÍ PREUKAZ, ktorý predloží ho spolu S OBČIANSKYM PREUKAZOM.

2. Prevzatie hlasovacích lístkov a prázdnej obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce potvrdí volič podpisom.

3. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.

  • Výnimka – Voliči, ktorí nemôžu sami upraviť hlasovací lístok alebo vhodiť ho do volebnej urny pre zdravotné postihnutie alebo pre inú skutočnosť (napríklad nemôžu čítať alebo písať), oznámia to pred hlasovaním okrskovej volebnej komisii. Títo voliči majú právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa pokynov upravila hlasovací lístok a vložila ho do obálky.

4. Ako voliť? Ako sa krúžkuje?

  • NAJVIAC 4 PREFERENČNÉ HLASY A KRÚŽKUJE SA PORADOVÉ ČÍSLO
  • Volič si vyberie JEDEN HLASOVACÍ LÍSTOK tej politickej strany, ktorej sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky.
  • Alebo MÔŽE na lístku ZAKRÚŽKOVANÍM PORADOVÉHO ČÍSLA KANDIDÁTA VYZNAČIŤ, ktorému kandidátovi dáva prednosť.

KRÚŽKUJE SA PORADOVÉ ČÍSLO A TO NAJVIAC ŠTYROM KANDIDÁTOM NA ZOZNAME.

Ak zakrúžkujete viac ako štyroch kandidátov, preferenčné hlasy sa nebudú kandidátom počítať, bude zarátaný len hlas pre danú politickú stranu.

5. Čo ak sa pomýlite?

Na POŽIADANIE môže voličovi vydať okrsková volebná komisia NOVÉ hlasovacie lístky.

Nesprávne upravené lístky sa vhadzujú do rovnakej schránky, do ktorej sa vhadzujú nepoužité hlasovacie lístky (väčšinou označenej krabice za volebnou urnou).

6. Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky,

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.