«

»

máj 29

Slanecká cesta

Zhotoviteľ, ktorým je spoločnosť Doprastav, aj tento týždeň pokračuje v rekonštrukcii a modernizácii Slaneckej cesty.

Jej pracovníci majú na tento týždeň v pláne najmä budovanie napojenia miestnych komunikácií, chodníka pozdĺž Slaneckej cesty, ľavého mosta, budovanie vrstiev na cyklistickej komunikácii a mnoho ďalšieho.

Aké práce sú v pláne od 29. 5. do 4. 6. 2023?

  • PONDELOK – UTOROK – búranie konštrukčných vrstiev vozovky na privádzači
  • PONDELOK – STREDA – budovanie cestnej svetelnej signalizácie v križovatkách; rozvody nízkeho napätia pre zastávku Ladožská; ochrana horúcovodu KOSIT
  • PONDELOK – PIATOK – pokládka štrbinových žľabov, výplň a ochrana ich dilatácie; budovanie cestnej kanalizácie; preložka kanalizácie na Važeckej ulice; reložka vodovodu, príprava prepoja; ochrana a preložka káblov DPMK
  • SOBOTA – NEDEĽA – pokládka cestných obrubníkov; budovanie chodníka pozdĺž Slaneckej cesty