«

»

jan 21

Jednota dôchodcov na Slovensku

V Mestskej časti Košice – Nad jazerom pôsobí viacero organizácií združujúcich seniorov. Jednou z nich  je Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS), ktorá združuje občanov staršieho veku – dôchodcov. Činnosť JDS je zameraná na podporu ľudských práv starších osôb, oblasť zamestnanosti starších ľudí, podporu celoživotného vzdelávania, občianskych a sociálnych aktivít, nezávislosti, dôstojnosti, ekonomickej a sociálnej bezpečnosti, vrátane ochrany pred zlým zaobchádzaním.

Dôležitou aktivitou je aj dobrovoľnícka činnosť, jej organizovanie i propagácia za účelom vzájomnej pomoci priamo v spoločenstve starších občanov. V spolupráci s MPSVaR SR a liečebnými kúpeľmi organizuje JDS každoročne finančne zvýhodnené dotované rekondično-liečebné pobyty ( 7 000 pobytov).

Na celoslovenskej úrovni sa každoročne organizujú: športové hry, turistický zraz seniorov, prehliadky speváckych a folklórnych súborov seniorov, prednesu poézie, prózy a vlastnej tvorby a ručných prác „Zlaté ruky“.

JDS prostredníctvom svojich zástupcov v Rade vlády SR prináša návrhy a požiadavky na riešenie akútnych problémov, akými sú mimoriadna valorizácia dôchodkov v roku 2022 v nadväznosti na proces zdražovania cien potravín a energií, lepšie nastavenie systému valorizácie, schválenie 13. dôchodku vo výške a výmere mesačného dôchodku, ako aj stanovenie nulových doplatkov na lieky pre každého seniora. Presadzovanie záujmov dôchodcov nerobí JDS len pre svojich členov, ale OBHAJUJE ZÁUJMY VŠETKÝCH DÔCHODCOV Slovenska.

Členstvo v JDS je dobrovoľné. Členom sa môže stať občan SR po dovŕšení dôchodkového veku alebo po odchode do predčasného, invalidného či výsluhového dôchodku a tiež sympatizanti JDS.
Podmienkou vzniku členstva je písomná prihláška doručená základnej organizácii. Členstvo vzniká zaregistrovaním člena v základnej organizácii, ktorá mu vydá členský preukaz po zaplatení členského vo výške 2 €. K členskému príspevku môže členská základňa odsúhlasiť sponzorský príspevok vo výške, ktorú navrhnú a schvália členovia.
Predsedníčka ZO 12 Nad jazerom je p. Galajdová  – tel. č. 0905 917 758

Bližšie info na tel. č. 0908 878 220 p. Rychtáriková

Zmena veľkosti písma