«

»

jan 18

Cesty a chodníky

Ako nám aj potvrdzujú vaše reakcie, jedným z najpálčivejších problémov v mestskej časti sú práve cesty a chodníky.
Najmä v čase stavby Slaneckej cesty sa nemalá časť dopravy presunula na vnútrosídliskové komunikácie. Väčšia zaťaženosť, vek ciest a poveternostné vplyvy si vyberajú svoju daň. Pribúdajú praskliny, výtlky, v čase dažďa mláky gigantických rozmerov.

Čo teda môže urobiť mestská časť?
⚖️§ 18 Zákona č. 401/1990 Zb. – O meste Košice nám neumožňuje komunikácie opravovať. Samosprávne pôsobnosti neprenesené na mestské časti vykonáva mesto. Mesto si spravidla ponecháva vo vlastnej pôsobnosti rozhodovanie o veciach celomestského významu.
⚖️ Zákon č. 431/2002 Zb. – Zákon o účtovníctve neumožňuje investovať finančné prostriedky do cudzieho majetku.
⚖️ Zo Zákona č. 135/1961 Zb. – O pozemných komunikáciách (cestný zákon) vyplýva, že cesty II. a III. triedy spravuje a je za nich zodpovedné Mesto.
Zákon musíme dodržiavať, aj keď nám to zväzuje ruky.

Mestská časť Košice – Nad jazerom sa v uplynulých rokoch intenzívne snaží získať ďalšie kompetencie od Mesta Košice a tak promptnejšie reagovať na kritické situácie, ktoré vznikajú. Prenesenie niektorých kompetencií by prinieslo aj väčší objem financií do našej mestskej časti. Mohli by sme tak rýchlejšie a efektívnejšie spravovať komunikácie i čistotu a údržbu verejných priestranstiev.
Rozhodne sa nebudeme nečinne prizerať a čakať na opravy. Upozorňovanie na výtlky a potrebu opráv chodníkov sme predkladali mestu pravidelne, aj s príslušnou dokumentáciou.

Tento rok robíme rozsiahly, komplexný monitoring všetkých výtlkov a poškodení. Pripravujeme potrebnú dokumentáciu a zoznam výtlkov a poškodení na cestách a chodníkoch, ktorú predložíme v priebehu pár dní Mestu Košice. Samozrejme budú nasledovať aj urgencie a tlak na čo najrýchlejšiu nápravu a taktiež budeme zoznam pravidelne dopĺňať.

Zmena veľkosti písma