«

»

aug 09

Opatrenie – Zákaz vstupu do lesov – odvolanie zákazu

Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor, ako prislušný orgán štátnej správy na úseku lesného hospodárstva podľa § 56 ods. 1 pism c.) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o lesoch“) a konajúc podľa § 60 ods. 2 písm f) zákona o lesoch
podl’a $ 60 ods. 2 pisnr. f) zdkona o lesoch

ODVOLÁVA

podľa § 30 ods. 4 zákona o lesoch zákaz využívania lesov verejnosťou na lesných pozemkoch v okrese Košice I. – IV. dňom 10.08.2022 od 6.00 hod.

Opatrenie – Zákaz vstupu do lesov – odvolanie zákazu (PDF; 161KB)