«

»

apr 30

Rozsvietili sme ďalšie chodníky.

Pred niekoľkými dňami mestská časť ukončila doplnenie nových lámp na Rovníkovej a Ždiarskej ulici. Dnes je naše zeleninové trhovisko konečne po rokoch aj osvetlené. V povoľovacích procesoch má mestská časť aj projekty pre doplnenie lámp pred materskou školou na Dneperskej ulici, za Levočskou ulicou č. 4 smerom k pošte, chodníky na Galaktickej a Meteorovej ulici a ďalšie. Zo strany mestskej časti ide o pomoc a spoluprácu s mestom, ktoré má verejné osvetlenie v kompetencii. Mesto Košice V roku 2021 zrealizovalo na Rovníkovej inteligentný priechod pre chodcov s osvetlením a posilnilo osvetlenie aj na iných priechodoch. V tomto roku prebieha výmena stožiarov, ktoré sú v zlom technickom stave. Zároveň mesto pripravuje projekty pre vybudovanie verejného osvetlenia v poddimenzovaných lokalitách Ždiarska 7 – 13, Ladožská pred OOPZ, Sputniková – nám. Kozmonautov. Po vykonaní svetelno-technických výpočtoch svetelných bodov pre lokality, ktoré boli vzájomne odsúhlasené s mestskou časťou pripravujú výmeny za LED svietidlá pre ďalšie ulice ako Galaktická, Bukovecká, Dneperská. V projekte SMART CITY Košice, aktuálne prebieha proces verejného obstarávania, sú zahrnuté výmeny rozvádzačov aj v MČ Košice – Nad jazerom. Časť rozvádzačov bude vymenená v tomto roku aj z rozpočtu mesta Košice. Aktuálne mesto Košice finalizuje prípravu podania Žiadosti o NFP – projekt MODERNÉ TECHNOLÓGIE II, kde je zahrnutá aj MČ Košice – Nad jazerom s výmenou rozvádzačov a LED svietidiel v počte 441 ks na uliciach: Azovská, Baltická, Bukovecká, Čiernomorská, Čingovská, Dneperská, Donská, Irkutská, Jenisejská, Kaspická, Ladožská, Levočská, Nám. košických mučeníkov, Polárna, Spišské námestie, Talinská, Uralská, Ždiarska. Tento projekt, ak bude úspešný a schválený na MIRRI, by sa mal realizovať najneskôr do augusta 2023. Za zlepšenie koordinácie a operatívnosti pri riešení porúch na verejnom osvetlení medzi Dopravným podnikom mesta Košice, Magistrátom mesta Košice a mestskou časťou chceme touto cestou poďakovať.

Zmena veľkosti písma