«

»

júl 26

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

V zmysle § 21 písm. o) zákona 6. 314/20S1 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov a § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach
ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesn6ho pozemku)
v územnom obvode okresov Košice I až IV
od 23.07.2021 od 12:00 hod.
Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovat‘ opatrenia súvisiace s časom
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorý bol vyhlásený listom č. : ORHZ-KE4-
837/2021 odo dňa 21.06.2021 od 15:00 hod.

Zmena veľkosti písma