«

»

júl 16

Kvalita vody“Plážové kúpalisko Jazero“

Dňa 13.7.2021 zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva odobrali vzorky vody z „Plážového kúpaliska Jazero“.  Ani v jednej analyzovanej vzorke nebolo zistené prekročenie medzných hodnôt cyanobaktérií stanovených vo vyhláške MZ SR č.308/2012 Z.z.

Napriek tomu, podľa pokynov vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OHŽP/5119/25432

sa odporúča

pre citlivú časť populácie – pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom

nekúpať sa vo vode, ktorej laboratórna hodnota cyanobaktérií je v rozmedzí 20 000 až 100 000 buniek/ml.

U dospelých zdravých osôb sa kvalita vody na kúpanie považuje za prípustnú.

 Zverejnila:   Mestská časť Košice – Nad jazerom, Poludníková 7, Košice

Zmena veľkosti písma