«

»

aug 11

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vyhlasuje od 11. augusta až do odvolania ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I až IV.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Zakazuje sa najmä:

  • fajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia
  • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve

Vlastníci, správcovia, užívatelia alebo obhospodarovatelia lesov a lesných pozemkov sú povinní zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, a to najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase podľa vypracovaného časového harmonogramu.

Lesné požiare spôsobujú každoročne úmrtia a ujmy na zdraví, ale aj  veľké ekologické škody. Buďme preto opatrní pri pobyte v prírode.

Zmena veľkosti písma