«

»

júl 08

Každý psík potrebuje známku

📌Každý pes držaný na území Slovenskej republiky viac ako 90 dní musí byť zaevidovaný.
📌Držiteľ psa je povinný ho prihlásiť do evidencie do 30 dní od jeho nadobudnutia (kúpy, darovania, či prevzatia z útulku) Rovnako 30 dní je lehota na nahlásenie akejkoľvek zmeny.
 
📌Evidenciu psov vedie na území mestskej časti (MČ) Miestny úrad MČ Nad jazerom. K vydaniu evidenčnej známky je potrebné predložiť očkovací preukaz psíka, kde musí byť zaznamenané, či je zaočkovaný proti besnote a psinke. Pred evidenciou na miestnom úrade musí byť pes začipovaný od veterinára. Údaje z čipu musia byť zapísané do Centrálneho registra spoločenských zvierat, viac informácií na www.crsz.sk
📌Evidenčná známka vydávaná na miestnom úrade je neprenosná na iného psa. Pri jej strate, odcudzení či zničení, je držiteľ psa povinný do 14 dní nahlásiť stratu (zničenie, odcudzenie) a požiadať o vydanie novej známky. Táto služba je spoplatnená. Viac info na http://www.jazerokosice.sk/docs/VZN_34.pdf
📌 Držiteľ psa je povinný podať daňové priznanie mestu Košice v súvislosti so vznikom daňovej povinnosti v zmysle VZN mesta Košice č. 132 o miestnych daniach. Bližšie informácie na https://www.kosice.sk/obcan/miestne-dane
K 30. júnu 2020 evidujeme na našom sídlisku 1 177 psov. Aktuálny zoznam psov nájdete tu http://www.jazerokosice.sk/cms/wp-content/uploads/2020/06/2020-22.t%C3%BD%C5%BEde%C5%88.pdf

Zmena veľkosti písma