«

»

máj 27

Výberové konanie

Mestská časť Košice – Nad jazerom, Poludníková 7, 040 12 Košice

vyhlasuje

Výberové konanie na prácu pomocného robotníka pre údržbu čistoty a poriadku na sídlisku Košice – Nad jazerom

Kvalifikačné predpoklady:

  • základné, resp. stredné vzdelanie (vyučenie)
  • bezúhonnosť
  • dobrý zdravotný stav.

Výberové konanie sa uskutoční súlade s §5 zákona 552/2003 Z. z. dňa 12.6.2020 (v piatok) o 09,00 hod. v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Nad jazerom.

Predpokladaný nástup do zamestnania je 15.06.2020.

Žiadosti o účasť na výberovom konaní spolu so životopisom, čestnom prehlásení o bezúhonnosti, fotokópiou dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte do 08.06.2020 poštou na adresu:

Mestská časť Košice – Nad jazerom

Poludníková 7

040 12 Košice

Na obálke žiadame vyznačiť text: „VÝBEROVÉ KONANIE“

Zmena veľkosti písma