«

»

dec 11

Ocenili sme výnimočné osobnosti z našej mestskej časti

Súčasťou posledného tohtoročného zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice Nad jazerom bolo slávnostné oceňovanie osobností z našej mestskej časti (MČ). Už tradične v závere roka oceňuje miestne zastupiteľstvo MČ Nad jazerom a starostka MČ Nad jazerom osobnosti, ktoré sa významným spôsobom podieľajú na rozvoji nášho sídliska, ktorí svojou aktivitou a prácou pomáhajú iným ľuďom, osobnosti, ktoré prispievajú k šíreniu dobrého mena MČ Nad jazerom v meste Košice, v Košickom kraji aj na celom Slovensku.

Ceny jednotlivcom i kolektívu odovzdávala starostka a poslanci MČ.
Cenu Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2019 za osobitý prínos pre rozvoj a prosperitu MČ udelilo miestne zastupiteľstvo pánovi Štefanovi Čabalovi – in memoriam. Ocenenie prevzala jeho dcéra. Za príkladnú prácu a aktivity Centra pomoci Ligy proti rakovine získala Cenu Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2019 Ing. Ľubica Slatina, projektová manažérka Centra pomoci Ligy proti rakovine a aktívna obyvateľka MČ. Cena mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2019 za dlhoročnú prácu s mládežou s mentálnym i kombinovaným postihom bola udelená aj Mgr. Jane Valenčákovej, riaditeľke špeciálnej základnej školy na Rovníkovej ulici.
Za príkladnú prácu a pomoc zdravotne znevýhodneným občanom mestská časť udelila Čestné uznanie MČ Košice – Nad jazerom Kataríne Hermelyovej, štatutárke OZ Tvoja šanca. Čestné uznanie MČ Košice Nad jazerom udelili poslanci za vyše 40 násobné dobrovoľné darovanie krvi a ocenenie Zlatou plaketou prof. Jána Jánskeho obyvateľovi mestskej časti Vladimírovi Švecovi. Mestská časť Košice – Nad jazerom udelila čestné uznanie za krásnu prácu s deťmi a úspešnú spoluprácu s mestskou časťou Rozálii Klempárovej, učiteľke a vychovávateľke zo súkromnej ZŠ na Galaktickej ulici.
Starostka MČ Košice – Nad jazerom udelila cenu starostky za prácu s klientmi so zdravotným či sociálnym znevýhodnením neziskovej organizácii Facilitas. Za kolektív cenu prevzala riaditeľka PhDr. Monika Piliarová. Cenu starostky MČ Košice – Nad jazerom získal za dlhoročnú spoluprácu pri organizovaní športových a kultúrno – spoločenských podujatí v MČ Mgr. Jozef Varga, riaditeľ ZŠ na Družicovej ulici. Za celoživotný prístup pri budovaní a rozvoji bedmintonového športu v Košiciach dostal Cenu starostky MČ Nad jazerom obyvateľ nášho sídliska Mgr. Jaroslav Kozák.
Na slávnosti sa zúčastnili poslanci miestneho zastupiteľstva MČ Nad jazerom, pedagógovia zo škôl na sídlisku. V kultúrnom programe sa predstavili žiaci zo súkromnej základnej školy na Galaktickej ulici a študentka zo súkromnej SOŠ na Bukoveckej ulici.

Zmena veľkosti písma