Výzvy na prevzatie zásielok

 

Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Jaroslav Ruščin, nar. 1986

o prevzatie doporučenej zásielky do vlastných rúk  od: OR PZ v Košiciach, odbor kriminálnej polície so sídlom: Rampová 7, Košice, doručenej pod č. ORPZ-KE-OKP6-4314-002/2017

v dobe od 30.10.2017 do 14.11.2017 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Miroslav Petný, nar. 1971

o prevzatie zásielky od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom: Senný trh 1, Košice, evidovanej pod č. 359/5203/2017

v dobe od 26.10.2017 do 10.11.2017 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Marek Ftorek, nar. 1971

o prevzatie zásielky od: Sociálna poisťovňa – pobočka Bardejov so sídlom: Hurbanova 6, Bardejov, evidovanej pod č. 359/5246/2017

v dobe od 02.11.2017 do 17.11.2017 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Marcel Kajla, nar. 1977

Mikuláš Tóth, nar. 1970

o prevzatie zásielky od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom: Senný trh 1, Košice, evidovanej pod č. 359/5400 a 5425/2017

v dobe od 13.11.2017 do 28.11.2017 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Jana Punčáková, nar. 1977

o prevzatie zásielky od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom: Námestie slobody 17, Michalovce, evidovanej pod č. 359/5399/2017

v dobe od 13.11.2017 do 28.11.2017 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Lýdia Imrišová, nar. 1982

Daniel Dzurovčák, nar. 1979

o prevzatie poštového poukazu od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom: Panónska cesta 2, Bratislava, evidovaného pod č. 359/5428 a 5433/2017

v dobe od 13.11.2017 do 28.11.2017 na čísle dverí 5