Výzvy na prevzatie zásielok


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Tomáš Botoš, nar. 1981

Tomáš Dudáš, nar. 1981

o prevzatie zásielky od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom: Senný trh 1, Košice, doručených dňa 02.01.2018

v dobe od 02.01.2018 do 17.01.2018 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Peter Tomčák, nar. 1970

o prevzatie doporučenej zásielky od: Okresný súd Košice II so sídlom: Štúrova 29, Košice, doručenej pod č.10Csp/192/2017

v dobe od 02.01.2018 do 17.01.2018 na čísle dverí 5


Žiadame občana s trvalým pobytom v mestskej časti :

Košice – Nad jazerom

Jana Punčáková, nar. 1977

o prevzatie zásielky od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom: Senný trh 1, Košice, doručenej pod č. OZP/V4M1/LGK

v dobe od 16.01.2018 do 31.01.2018 na čísle dverí 5