Trhoviská

Vybavuje:
Mgr. Zuzana Štefaniková – ekonomické oddelenie
prízemie., č. dv. 18,
tel. 055/302 77 30,
zuzana.stefanikova@jazerokosice.sk

 

   

Drobnopestovatelia – K žiadosti na povolenie predaja vlastnej zeleniny, ovocia, záhradných kvetov, priesad a podobne treba predložiť podpísané čestné vyhlásenie a potvrdenie o vlastníctve pôdy. Vydá ho príslušný obecný (miestny) úrad, kde sa pozemky nachádzajú.

Podnikatelia – K žiadosti na povolenie predaja zeleniny, ovocia, kvetov a podobne pre podnikateľov treba predložiť osvedčenie o živnostenskom oprávnení resp. výpis z obchodného registra (kópia), identifikačné údaje o podnikateľovi (záznamy z daňového úradu, kde je daňový kód  elektronickej registračnej pokladnice), a daňové identifikačné číslo.

       

 

 


Zmena veľkosti písma