Trhoviská

Vybavuje:
Mgr. Zuzana Šefaniková – odd. vnútornej správy
prízemie., č. dv. 4,
tel. 055/302 77 25,
zuzana.stefanikova@jazerokosice.sk

CENNÍK

Mestskej časti Košice – Nad jazerom  za predajné zariadenie
a za prenajatú plochu
pre trhoviská:

 • trhovisko pri OC ŽDIAR
 • trhovisko pri OC BRANISKO
 • trhovisko pri OC BUKOVEC

 1. Nájomné za trhové stoly:

 1. pre fyzické a právnické osoby podnikajúce na základe oprávnenia k podnikaniu:
   – 3,50 € – za celý stôl na jeden deň
   – 2,00 € – za ½ stola  na jeden deň
 2. pre fyzické osoby predávajúce výrobky z vlastnej produkcie:
  – 2,00 € – za celý stôl na jeden deň
  – 1,00 € – za ½ stola  na jeden deň

 

2. Nájomné za zaujatie plochy na trhovisku:

 1.  0,80 € – za každý aj neúplný m² predajnej plochy/deň
 2.  0,30 € – za každý aj neúplný m² predajnej plochy/deň pre stánky
  s trvalým stanovišťom predávajúcim po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov
 3.  0,10 € – za každý aj neúplný m² plochy na uskladnenie tovaru (prepravky, vrecia)

3. Nájomné za stánok s trvalým stanovišťom: 

 • prihliada sa na Pravidlá prenajímania majetku mesta Košice

4. Nájomné za zastavanú plochu za stánok s trvalým stanovišťom osadeným nájomcom:

 • prihliada sa na Pravidlá prenajímania majetku mesta Košice

Nájomné za ostatné zariadenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
sa  podľa ponuky a dopytu stanovuje dohodou.

Informácie a povolenia:

 • telefonicky: tel. č. 302 77 30, 302 77 31- v pracovných dňoch
 • osobne: Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom, Poludníková 7, Košice,
  oddelenie finančné a správy majetku.

 

C e n n í k  

Mestskej časti Košice – Nad jazerom  pre príležitostné trhy

v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obci a verejným záujmom

 1. Nájomné za pozemok:
            – 3,00    € – za m2  na jeden deň (občerstvenie)
            – 0,15    € – za m2  na jeden deň (remeselníci)
            – 0,30    € – za m2  na jeden deň (ostatný sortiment)
 2. Nájomné za drevený trhový stôl:

                 – 5,00    € – za m2  na jeden deň (občerstvenie)
                 – 0,50    € – za m2  na jeden deň (remeselníci)
                 – 1,00    € – za m2  na jeden deň (ostatný sortiment)

 1. Nájomné za drevený stánok:


                 – 7,00    € – za m2  na jeden deň (občerstvenie)
                 – 0,75    € – za m2  na jeden deň (remeselníci)
                 – 1,50    € – za m2  na jeden deň (ostatný sortiment)

                                                                               

Ďalšie podmienky:

 

 1. Poplatok za odber elektrickej energie bude predávajúcemu stanovený paušálne podľa typu používaného zariadenia.
 2. Predávajúci uhradí nájomné vopred v zmysle Cenníka pre príležitostné trhy.
 3. Predávajúci je povinný doklad o uhradení platby za nájomné uschovať pre prípad kontroly.
                                                                       

účinnosť: 12. 11. 2015

          

 

                                                                                          Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová

                                                                                                           s t a r o s t k a