Kultúrno – spoločenské zázemie

Kultúrno – spoločenské zázemie zabezpečujú najmä Kultúrne stredisko (KS) Iskra
a KS Jazero. Organizujú akcie pre deti a dospelých – divadelné predstavenia, premietanie filmov, zábavné predstavenia, jazykové a vzdelávacie kurzy, odborné prednášky, cvičenia, tance i podujatia pre širokú verejnosť.

V mestskej časti je v OC Branisko zriadené Denné centrum, ktorého cieľovou skupinou sú predovšetkým seniori. Mestská časť pre centrum zabezpečuje technicko – organizačné zázemie a činnosť centra podporuje aj finančne. Seniori sa v Dennom centre venujú bežným voľno časovým aktivitám, kultúrnym podujatiam a chodia
i na zájazdy.

Ďalej sú na území mestskej časti:

Zmena veľkosti písma