Komisia kultúry a propagácie samosprávy

Predseda:      Róbert Schwarcz

Členovia:                                                                                                                                     poslanci:        Milan Papcun, Andrea Gajdošová, Mária Jokeľová,                                                                     Jozef Skonc

neposlanci:   Lucia Pupalová, Kristína Plajdicsková, Gabriela Kurucová,                                                       Vladimír Matis,  Alexander Zsigmundy

tajomníčka:   Mgr. Alžbeta Jacková

 

Plán činnosti na volebné obdobie 2014 – 2018

Komisia v rámci svojej činnosti:

 1. zaujíma stanoviská k materiálom zaradeným na rokovania miestneho zastupiteľstva
 2. zaujíma stanoviská k príprave všeobecne – záväzných nariadení
 3. zaujíma stanoviská k návrhu rozpočtu
 4. vyjadruje sa a podáva stanoviská k materiálom spojeným  s prípravou projektov a získavaním mimorozpočtových finančných zdrojov
 5. spolupodieľa  sa na príprave, organizácií a realizácií kultúrnych a osvetových podujatí
 6. spolupodieľa sa na príprave a realizácií aktivít v rámci spolupráce                         s XV. obvodom Mesta Budapešť
 7. participuje  na obsahovej náplni občasníka Jazerčan
 8. spolupodieľa sa na príprave a realizácií podujatí spojených s propagáciou mestskej časti
 9. spolupracuje so subjektmi mestskej časti aj mimo mestskej časti s cieľom podpory organizácie a propagácie podujatí a mestskej časti
 10. iniciuje komunikačné  kanály s občanmi mestskej časti s cieľom získať spätnú väzbu spojenú s fungovaním mestskej časti, kultúrnymi a spoločenskými podujatiami, propagáciou mestskej časti a podnecovaním občanov k participácii   na živote mestskej časti
 11. vypracováva  návrhy a zámery  koncepčného charakteru s cieľom  zabezpečiť  potreby a záujmy obyvateľov mestskej časti
 12. participuje pri  výkone kontroly realizovania a plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mestskej časti, prípadne vybavovaní podnetov, sťažností a petícií obyvateľov mestskej časti
 13. participuje pri  kontrole  čerpania dotácií poskytnutých mestskou časťou

Vypracoval: Mgr. Róbert Schwarcz                                                                                   predseda komisie

 

Termíny zasadnutí:

Rok 2015

17. 3. 2015

13. 4. 2015

4. 5. 2015

1. 6. 2015

V júli a v auguste nebudú zasadnutia komisie

 

Pozvánky na zasadnutie:

Rok 2015

Pozvánka – marec

Pozvánka – september

Pozvánka – november

 

Rok 2016

Pozvánka – február

Pozvánka – jún

 

Účasť:

Rok 2015

Účasť – marec

Účasť – september

Účasť – november

 

Rok 2016

Účasť – február

Účasť – jún