Komisia mládeže, športu a vzdelávania

 Predseda:    Andrea Gajdošová

Členovia:
poslanci:      Lucia Kleinová, Jozef Skonc, Róbert Schwarcz

neposlanci:  Ladislav Pongó, Ing. Peter Klein, Mgr. Stano Soľár, Slavomír Šulka,                                        Lucia Krajňáková, Jozef Mikloš, Maroš Takáč

tajomníčka:   Ing. Jana Janotková

 

Plán činnosti na volebné obdobie 2014 – 2018

Komisia v rámci svojej činnosti:

 • vyjadruje sa k mládežníckym aktivitám a k aktivitám MČ zameraným na deti a mládež
 • zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií, územného plánu a projektov   dotýkajúcich  sa oblasti telovýchovy, športu a využívania voľného času, navrhuje výstavbu nových športovísk, detských ihrísk a predkladá návrh do rozpočtu MČ
 • sleduje na území MČ účelné vytváranie možností pre výstavbu a prevádzku športových a rekreačných zariadení
 • posudzuje návrhy na vykonávanie hospodárskej a podnikateľskej činnosti   v oblasti športu a využívania voľného času
 • organizačne napomáha pri organizovaní športových podujatí MČ
 • hľadá možnosti a aktívne sa podieľa na získavaní finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov pre rozvoj športu v MČ
 • metodicky usmerňuje a odporúča prerozdelenie finančných dotácií                         pre športové kluby a občianske združenia a školy na území MČ                       v súlade s prijatými zásadami
 • sleduje investičný rozvoj športových a rekreačných zariadení v MČ
 • posudzuje návrhy na rozvoj masovej  telesnej kultúry
 • spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v MČ
 • vyjadruje sa k verejným záujmom a záujmom rodičov a pedagógov v oblasti výchovy, vzdelávania a športu
 • vyjadruje sa k činnosti MČ pri zabezpečovaní organizovanej i neorganizovanej, individuálnej a skupinovej činnosti súvisiacej s telesnou výchovou, športovou, turistickou a pohybovo – rekreačnou aktivitou občanov
 • aktivizuje mládež do rôznych krúžkov a zapája ich do činnosti MČ
 • samostatne organizuje resp. participuje pri usporadúvaní športových podujatí       na území MČ
 • predkladá návrhy na finančné zabezpečenie športových podujatí
 • vyjadruje sa k návrhu rozpočtu MČ v oblasti  športu
 • kontroluje výdavky rozpočtu MČ na úseku rekreačných a športových služieb
 • posudzuje projekty, žiadosti fyzických a právnických osôb na poskytnutie           dotácií  v oblasti telesnej kultúry, športu a vzdelávania
 • určuje kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu MČ na úseku športu a vzdelávania
 • predkladá návrhy na  schválenie finančných dotácií starostke MČ
 • kontroluje čerpanie výdavkov TJ a ŠK pôsobiacich na území MČ,                       ktorým bola poskytnutá dotácia
 • prerokúva podnety a pripomienky predstaviteľov TJ a ŠK na území MČ                     na skvalitnenie  podmienok rozvoja telesnej kultúry a športu
 • spolupracuje s inými komisiami miestneho zastupiteľstva na skvalitnení  úrovne rekreačno – športového vyžitia občanov MČ
 • hodnotí stav športovísk, rekreačných areálov na území MČ a ich využívanie               na športové a relaxačné aktivity
 • pripravuje návrhy skvalitňovania podmienok rozvoja športu pre všetkých
 • spolupracuje s občianskymi združeniami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej       kultúry
 • hodnotí návrhy na ocenenie najlepších športovcov, kolektívov a trénerov                   za príslušné súťažné obdobie

 Vypracovala: Mgr. Andrea Gajdošová                                                                             predsedníčka komisie

 

Termíny zasadnutí:

Rok 2015

 1. 3.  2015
 1. 4.  2015
 1. 5.  2015
 1. 6.  2015

 

 

Rok 2016

 1. 3. 2016
 1. 4. 2016
 1. 5. 2016
 1. 6. 2016

V júli a v auguste zasadnutia nebudú

 1. 9. 2016
 1. 10. 2016
 1. 11. 2016
 1. 12. 2016

 

Pozvánky na zasadnutie

Rok 2015

Pozvánka – marec

Pozvánka – apríl 

Pozvánka – máj

Pozvánka – jún

Pozvánka – september

Pozvánka – november

Pozvánka – december

 

Rok 2016

Pozvánka – február

Pozvánka – marec

Pozvánka – apríl

Pozvánka – máj

Pozvánka – jún

Pozvánka – september

Rok 2017

 

 

Účasť:

Rok 2015

Účasť – marec

Účasť – apríl

Účasť – máj

Účasť – jún

Účasť – september

Účasť – november

Účasť – december

 

Rok 2016

Účasť – február

Účasť – marec

Účasť – apríl

Účasť – máj

Účasť – jún

Účasť – september

Rok 2017