Komisia výstavby, verejného poriadku a životného prostredia

Predseda:      Erik Cimbala

Členovia:

poslanci:         Jozef Skonc, Róbert Schwarcz, Michal Capcara

neposlanci:     Richard Rosival, Norbert Borovský, Ján Michňo,
Iveta Hoľáková, Roman Szilagyi

tajomník:         Ing. Milan Derfiňák

 

Plán činnosti na volebné obdobie 2014 – 2018

Komisia v rámci svojej činnosti:

 • podieľa sa na vypracovaní návrhov zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie (ďalej len ÚPN HSA) mesta
  Košice  v katastrálnom území Jazero
 • prerokúva pripomienky a podnety k návrhom zmien ÚPN HSA,
  podľa potreby iniciuje zmeny
 • podieľa sa na výbere a iniciuje prípravu lokalít na občiansku vybavenosť, rekreačno – športových lokalít,  lokalít pre výstavbu hromadných garáži,
  parkovacích domov  a podobne
 • vyjadruje sa k významnej investičnej činnosti na území mestskej časti
  (stavby realizované pod investorstvom mestskej časti, stavby rôznych podnikateľských subjektov, fyzických osôb s možnosťou podnikania )
 • podieľa sa na určení priorít na úseku investičnej výstavby mestskej časti,
  na úseku správy a údržby zverených komunikácií a údržby objektov v majetku
  a správe mestskej časti
 • prerokúva návrhy VZN, iniciuje ich zmeny a dodatky, kontroluje dodržiavanie
  VZN, zúčastňuje sa na miestnych obhliadkach, ktoré vyplývajú z riešenia
  daných úloh, podnetov z radov občanov a iných právnických subjektov
  a podobne
 • prerokúva návrhy a analýzy súvisiace so zavedením a úpravami liniek
  MHD a zastávok MHD
 • navrhuje zmeny dopravného značenia a zmien v oblasti bezpečnosti cestnej premávky na miestnych komunikáciách a parkoviskách
 • dôsledne sleduje, kontroluje a vyhodnocuje investičné zámery mestskej
  časti  v kalendárnom roku na základe prijatého investičného zámeru
 • podieľa sa na spracovaní, zmenách, kontrole plnenia PHaSR v oblasti výstavby
 • vyjadruje sa k dopravnému značeniu v mestskej časti, ako aj k miestnej úprave cestnej premávky na území mestskej časti, ktoré následne iniciuje na príslušnom cestnom správnom orgáne
 • navrhuje, resp. požiada o zriadenie nových liniek MHD, príp. zmeny liniek a spojov
  na území mestskej časti
 • dozerá na starostlivosť o miestne komunikácie a na ich rozvoj a upozorňuje príslušných správcov na nedostatky
 • dozerá na čistotu a na zimnú údržbu komunikácií a nedostatky hlási správcom komunikácií
 • sleduje nedostatky v zjazdnosti alebo opotrebovanie miestnych komunikácií,
  dáva návrhy na odstránenie nedostatkov a uvedenie komunikácie
  do pôvodného stavu
 • sleduje iniciatívu občanov pri vytváraní zdravých životných podmienok
  v MČ a vyjadruje sa k nej
 • vyjadruje sa k určeniu miesta trhov, výstav, prehliadok
 • dáva stanovisko k významným podnikateľským zámerom právnických                         a fyzických osôb
 • vyjadruje sa k významnej stavebnej činnosti na území MČ a k žiadostiam
  o územné rozhodnutie a stavebné povolenie týchto stavieb
 • kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z investičnej činnosti MČ
 • spolupracuje s ostatnými komisiami pri MiZ v prípadoch, keď úlohy komisie       na splnenie cieľa takúto spoluprácu vyžadujú a predmet riešenia pritom
  patrí  aj do kompetencie inej komisie
 • prijíma stanoviská k materiálom prerokúvaným v miestnom zastupiteľstve,
  ak súvisia s náplňou komisie
 • podieľa sa na tvorbe VZN v oblasti verejného poriadku, ochrany majetku, bezpečnosti  na miestnych komunikáciách a vydáva k nim svoje stanoviská
 • vyjadruje sa k sťažnostiam a podnetom týkajúcim sa rušenia verejného poriadku
 • spolupracuje s policajnými zložkami pôsobiacimi na území mestskej
  časti  ( OO PZ SR, MsP )
 • pomáha pri prevencii kriminality so zameraním na aktívnu ochranu najmä
  mládeže pred spoločensky negatívnymi javmi, hlavne v oblasti požívania
  alkoholu a iných návykových látok
 • podporuje rozširovanie kamerového systému monitorovania verejných priestranstiev
 • vykonáva kontrolu dodržiavania VZN, ktoré sa týkajú verejného poriadku
 • predkladá príslušným odborným útvarom miestneho úradu žiadosti                         na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly zameranej                       na porušovanie verejného poriadku  a  životného prostredia.

Vypracoval: Ing. Erik  Cimbala                                                                                                     predseda komisie

 

Termíny zasadnutí:

 1. 3. 2015
 1. 4. 2015
 1. 5. 2015
 1. 6. 2015

 

Pozvánky na zasadnutie:

Rok 2015

Pozvánka – marec

Pozvánka – apríl

Pozvánka – jún

Pozvánka – jún 2

Pozvánka – september

Pozvánka – október

Pozvánka – november

Pozvánka – december

 

Rok 2016

Pozvánka – január

Pozvánka – február

Pozvánka – marec

Pozvánka – Júl

Pozvánka – September

Účasť:

Rok 2015

Účasť – marec

Účasť – apríl

Účasť – jún

Účasť – jún

Účasť – september

Účasť – október

Účasť – november

Účasť – december

 

Rok 2016

Účasť – január

Účasť – február

Účasť – marec