Osobitná komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda:     Lucia Kleinová

Členovia:                                                                                                                                             poslanci:       Peter Badanič, Mária Jokeľová

 

Plán činnosti na volebné obdobie 2014 – 2018

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov             je zriadená v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu     pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších zmien a doplnkov čl. 7 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov ods. 5.

Komisia najmä:

  • prijíma od poslancov miestneho zastupiteľstva oznámenia o ich funkciách, zamestnaniach, činnostiach a majetkových pomeroch
  • je oprávnená po preskúmaní oznámenia v prípade pochybností o jeho úplnosti alebo pravdivosti požiadať poslanca miestneho zastupiteľstva o vysvetlenie.           Ak komisia nepovažuje podané vysvetlenie za dostatočné, je oprávnená podať podnet na začatie konania podľa osobitného predpisu
  • prijíma oznámenia o výsledkoch konania od orgánu, ktorý uskutočnil konanie podľa osobitného predpisu
  • poskytuje informácie o oznámeniach podľa písmena  a) každej  osobe   spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • udeľuje výnimky zo zákazov podľa čl. 8 ods. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, udelenie výnimky spolu s odôvodnením zverejňuje podľa čl. 7 ods. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.  o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Vypracoval: Ing. Marián Siksa                                                                                                 predseda komisie