Komisia sociálno – zdravotná

Predseda:        Michal Slivka

Členovia:
poslanci:          Renáta Lenártová, Mária Jokeľová,  Peter Badanič,                                                                      Lucia Kleinová, Michal Capcara

neposlanci:     Mária Semanová, Erika Sabočiková,  Silvia Hricková,                                                                 Anna Liptaiová,  Mária Capíková, Katarína Ďurčová

tajomníčka:     Mgr. Ivica Krausová

 

Plán činnosti na volebné obdobie 2014 – 2018

Komisia v rámci svojej činnosti:

 1. prijíma stanoviská (pripomienky, podnety) k materiálom zaradeným na rokovanie miestneho zastupiteľstva
 2. prijíma stanoviská k pripravovaným všeobecne- záväzným nariadeniam mestskej časti
 3. prijíma stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti
 4. prijíma stanovisko k sociálnej politike mestskej časti z hľadiska prevencie sociálno – patologických javov
 5. spolupracuje pri príprave, organizovaní a realizácii osvetových podujatí                     so sociálno – zdravotnou tematikou
 6. participuje pri organizovaní nízko – prahových komunitných podujatí pre občanov, pre deti zo sociálne slabých, neúplných a viacdetných rodín
 7. spolupracuje s ostatnými komisiami zriadenými pri miestnom zastupiteľstve
 8. spolupodieľa sa na obsahovej náplni občasníka mestskej časti Jazerčan (sociálna  a zdravotná oblasť)
 9. spolupracuje  pri tvorbe návrhov a koncepcií so zámerom zabezpečiť napĺňanie potrieb  a záujmov občanov mestskej časti
 10. spolupracuje  so subjektmi tretieho sektora v rámci mestskej časti,  resp. mesta a kraja s cieľom  zlepšiť život občanov mestskej časti v sociálnej  a zdravotnej oblasti
 11. spolupodieľa  sa na propagácii akcií mestskej časti
 12. sleduje sociálnu problematiku osamelých, starých a chorých občanov                     so zameraním na budovanie, udržiavanie a skvalitňovanie siete  sociálnych služieb
 13. iniciuje  možnosti riešenia sociálnej problematiky prostredníctvom charitatívnych inštitúcií
 14. spolupracuje s referátom sociálnych vecí a priestupkov miestneho úradu               pri sociálnej  prevencií
 15. spolupracuje  s referátom sociálnych vecí a priestupkov miestneho úradu               pri riešení otázok sociálnej pomoci občanom
 16. spolupracuje  s Denným centrom zriadeným pri Mestskej časti Košice – Nad jazerom
 17. podieľa sa na riešení sociálnej problematiky opustených detí a sirôt, iniciuje  riešenia prípadov v spolupráci so všetkými organizáciami zameranými na danú problematiku
 18. zúčastňuje sa  na výkone kontroly spôsobu realizácie a plnenia uznesení zastupiteľstva mestskej časti, dodržiavania všeobecne záväzných nariadení, prípadne vybavovania podnetov občanov mestskej časti v rámci sociálnej                 a zdravotnej oblasti

Vypracoval: MUDr. Michal Slivka                                                                                             predseda komisie

 

 

Rok 2015

Termíny zasadnutí v I. polroku

12. 3. 2015

14. 4.  2015

12. 5. 2015

16. 6. 2015

Termíny zasadnutí v II. polroku

21. 07. 2015

18. 08. 2015

22. 09. 2015

22. 10. 2015

10. 11. 2015

08. 12. 2015