Komisia finančná

Predseda:        Jozef Skonc

 • Členovia:
 •                                                                                                                                  poslanci:           Milan Papcun, Andrea Gajdošová,  Erik Cimbala
 • neposlanci:       Daniela Poláková, Richard Dlhý,  Angela Michňová,                                                                   Maroš Michalík, Jozef Matej
 • tajomníčka:       Ing. Marta Vojtasová

 

Plán činnosti na volebné obdobie 2014 – 2018

Komisia v rámci svojej činnosti:

 1. aktívne spolupracuje s vedením mesta a MČ pri vytváraní VZN obce
 2. posudzuje dodržiavanie VZN obce a vnútorných predpisov                                             v oblasti financovania  a majetku obce, hodnotí ich aktuálnosť, spolupracuje         pri ich novelizácii
 3. vytvára koncepciu nakladania s majetkom obce a podieľa sa na tvorbe kritérií obstarávania majetku obce
 4. podieľa sa na šetrení sťažností občanov obce v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom obce a financiami
 5. spolupodieľa sa na efektívnom fungovaní obce
 6. nahliada do účtovných dokladov obce a finančných materiálov súvisiacich                 s evidenciou príjmov a výdajov obce
 7. navrhuje koncepčné riešenia týkajúce sa príjmov obce
 8. prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce, posudzuje                     rozpočtové požiadavky z hľadiska ich prínosu pre obec a jej rozvoj
 9. prerokováva a vyjadruje sa k návrhom na zmeny rozpočtu obce vrátane       obecných organizácií na príslušný rok
 10. prerokováva a hodnotí priebežné výsledky plnenia rozpočtu obce                             ako i účelovosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov
 11. prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu obce a rozdeleniu     hospodárskeho výsledku a k použitiu mimorozpočtových peňažných fondov
 12. prerokováva a vyjadruje sa k prijatým úverom, resp. pôžičkám obce a zriadeniu záložného práva k majetku obce
 13. prerokováva a vyjadruje sa k prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce
 14. prerokováva prijatie darov
 15. prerokováva a vyjadruje sa k odpusteniu resp. zníženiu pohľadávok obce
 16. prerokováva a vyjadruje sa k nákupu nehnuteľného majetku do vlastníctva obce
 17. vyjadruje sa k vkladu majetku obce do spoločností, kontroluje jeho využívanie           a navrhuje opatrenia
 18. kontroluje spôsob realizácie uznesení zastupiteľstva a dodržiavanie VZN v pôsobnosti komisie
 19. vyjadruje sa osobitne k VZN týkajúcich sa nakladania s majetkom obce,             resp. iným materiálom, ktoré majú dopad na rozpočet obce
 20. prerokováva návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim stanovisko
 21. zúčastňuje sa na kontrolných dňoch investičných akcií obce
 22. prerokováva parametre investičných akcií a podmienky pre zadanie jednotlivých investičných akcií v štádiu projektovej prípravy
 23. vyjadruje sa k podkladom pre verejné obstarávanie investičných akcií
 24. podieľa sa na príprave strategických materiálov obce týkajúcich sa smerovania a rozvoja obce
 25. v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ

VypracovalIng. Marián Gál, PhD.,                                                                                           predseda komisie

 

16.   3.   2015

27.   4.   2015

2.  10.  2015

23.  11.  2015

7.   12.  2015