Evidencia psov

Vybavuje:

Iveta TIRDILOVÁ
KPK, prízemie
tel. : 055/ 302 77 14
mail: iveta.tirdilova@jazerokosice.sk

  • Po vyplnení tlačiva dostanete známku pre psa.
    Prvá známka je zdarma.
    V prípade straty alebo zničenia známky sa účtuje poplatok 3,30 €.
  • Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov.
  • Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote 30 dní od uplynutia posledného dňa 90 – dňovej lehote, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
  • Vrecúška pre psov je možné vyzdvihnúť si jedenkrát ročne na základe dokladu o zaplatení dane za psa.

 

Tlačivo:

Zmena veľkosti písma