Podnikateľská činnosť

Vybavuje:
Mgr. Zuzana ŠTEFANIKOVÁ
1. posch., č.  dv. 18
tel. 055 / 302 77 30
mail: zuzana.stefanikova@jazerokosice.sk

Samostatne hospodáriaci roľník:

Príslušný orgán zapíše samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) do evidencie             na základe jeho ohlásenia. O zápise do evidencie vydá príslušný orgán SHR osvedčenie (zákon č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov).

Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie a zmena údajov v osvedčení o zápise SHR podliehajú zaplateniu správneho poplatku podľa položky 142 a, b zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

  • vydanie osvedčenia o zápise SHR do evidencie 6,50 €
  • zmena priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise SHR 1,50 €

SHR uvedie v žiadosti činnosť podnikania (vyhláška č. 306/2007 Z. z. Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností).

Tlačivá:

 

Zmena veľkosti písma