Plán činnosti na volebné obdobie 2018 – 2022, komisia sociálno-zdravotná

Komisia v rámci svojej činnosti:

 1. prijíma stanoviská (pripomienky, podnety) k materiálom zaradeným na rokovanie miestneho zastupiteľstva
 2. prijíma stanoviská k pripravovaným všeobecne- záväzným nariadeniam mestskej časti
 3. prijíma stanovisko k sociálnej politike mestskej časti z hľadiska prevencie sociálno- patologických javov
 4. spolupracuje pri príprave, organizovaní a realizácii osvetových podujatí so sociálno- zdravotnou tematikou
 5. participuje pri organizovaní komunitných podujatí pre občanov, pre deti zo sociálne slabých, neúplných a viacdetných rodín
 6. spolupracuje s ďalšími komisiami zriadenými pri miestnom zastupiteľstve
 7. spolupodieľa sa na obsahovej náplni občasníka mestskej časti Jazerčan (sociálna  a zdravotná oblasť)
 8. spolupracuje  pri tvorbe návrhov a koncepcií so zámerom zabezpečiť napĺňanie potrieb  a záujmov občanov mestskej časti
 9. spolupracuje  so subjektami tretieho sektora v rámci mestskej časti,  resp. mesta a kraja s cieľom  zlepšiť život občanov mestskej časti v sociálnej  a zdravotnej oblasti
 10. spolupodieľa  sa na propagácii akcií mestskej časti
 11. sleduje sociálnu problematiku osamelých, starých a chorých občanov so zameraním na budovanie, udržiavanie a skvalitňovanie siete  sociálnych služieb
 12. iniciuje  možnosti riešenia sociálnej problematiky prostredníctvom charitatívnych inštitúcií
 13. spolupracuje s oddelením vnútornej správy miestneho úradu pri sociálnej  prevencii
 14. spolupracuje  s oddelením vnútornej správy miestneho úradu  pri riešení otázok sociálnej pomoci občanom
 15. spolupracuje  s Denným centrom zriadeným pri Mestskej časti Košice – Nad jazerom
 16. podieľa sa na riešení sociálnej problematiky opustených detí a sirôt, iniciuje  riešenia konkrétnych prípadov v spolupráci so všetkými organizáciami zameranými na danú problematiku
 17. zúčastňuje sa  na výkone kontroly spôsobu realizácie a plnenia uznesení zastupiteľstva mestskej časti, dodržiavania všeobecne záväzných nariadení, prípadne vybavovania podnetov občanov mestskej časti v rámci sociálnej a zdravotnej oblasti

Predsedníčka: PhDr. Lucia Kleinová

Zmena veľkosti písma