Evidencia obyvateľstva – ohlasovňa pobytov

Vybavuje:
Mgr. Erika Gordoňová
prízemie, č. dv. 5,
tel. 055/302 77 24,
erika.gordonova@jazerokosice.sk

 • vedie evidenciu pobytu obyvateľov v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR,
 • vydáva rozhodnutia o určení súpisného čísla stavbám podľa zákona SNR
  č. 36919/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vydáva príslušné potvrdenia.

Evidencia pobytu  obyvateľov

evidencia narodených detí, úmrtí, zmeny stavu po sobáši, kartotéková evidencia,

evidencia trvalého a prechodného pobytu občanov,

prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt,

vydávanie potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte občanov,

vydávanie oznamov o zrušení trvalého pobytu,

doručovanie písomností formou verejnej vyhlášky,

vydávanie rozhodnutia o určení súpisných a orientačných čísiel stavbám         postaveným v  k. ú . Jazero,

evidencia súpisných a orientačných čísiel, zabezpečovanie označovania ulíc                     a verejných priestranstiev.

 

ČO  A AKO VYBAVÍTE V OHLASOVNI:

Prihlásenie občana k pobytu  (tlačivo v prílohe)

Pri prihlásení občana na trvalý pobyt:

Žiadateľ predkladá:

 • občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • platný cestový doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR                     (nie staršie ako 6 mesiacov),  ak nemá OP alebo potvrdenie o OP,
 • rodný list dieťaťa, ak ide o dieťa do 15 rokov,
 • originál dokladu o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy (nie stiahnutý z internetu),
 • písomné potvrdenie vlastníka, resp. všetkých spoluvlastníkov, s osvedčeným podpisom o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt  (v prípade,                      že  sa vlastník nemôže dostaviť osobne),
 • za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca, ktorý predkladá ohlasovni svoj OP a splnomocnenie s osvedčeným podpisom  splnomocniteľa a spomínané doklady.

Pri prihlásení občana na prechodný pobyt:

Žiadateľ predkladá:

 • občiansky preukaz,
 • rodný list dieťaťa, ak ide o dieťa do 15 rokov,
 • originál dokladu o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy (nie stiahnutý z internetu)
 • písomné potvrdenie vlastníka, resp. všetkých spoluvlastníkov s osvedčeným podpisom, o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt  (v prípade,           že sa vlastník nemôže dostaviť osobne), spolu s uvedením dĺžky prechodného pobytu.

Potvrdenie o pobyte osoby

Žiadateľ predkladá:

 • občiansky preukaz,
 • potvrdenie o vyplatení správneho poplatku vo výške 5,- € (sadzobník správnych poplatkov, 1. časť položka 8,  zák. NR SR č. 145/1995 Z. z o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov ).

Vydanie potvrdenia na 1. občiansky preukaz

Zákonný zástupca predkladá:

 • svoj občiansky preukaz,
 • originál rodného listu dieťaťa, ktoré dovŕši 15 rokov.

Zmena priezviska – po sobáši, na základe rozhodnutia obvodného úradu

Predkladá sa:

 • občiansky preukaz,
 • sobášny list alebo právoplatné rozhodnutie obvodného úradu o zmene mena alebo priezviska.

V prípade úmrtia:

Žiadateľ predkladá:

 • občiansky preukaz,
 • úmrtný list zosnulého.

Pri vycestovaní do zahraničia s cieľom tam trvale žiť:

Ak sa žiadateľ dostaví osobne do ohlasovne pobytov,  predkladá: občiansky preukaz..

 • Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a rozhodne sa počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území SR, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu SR alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR.

Pri zrušení trvalého pobytu na návrh vlastníka: (tlačivo v prílohe)

Žiadateľ predkladá:

 • návrh na zrušenie trvalého pobytu,
 • občiansky preukaz,
 • originál dokladu o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy,
 • písomné potvrdenie vlastníka, resp. všetkých spoluvlastníkov s  osvedčeným podpisom, o súhlase s odhlásením občana z trvalého  pobytu  (v prípade,                 že sa vlastník nemôže dostaviť osobne),
 • právoplatný rozsudok súdu o rozvode a dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bolo vydané.

Na základe súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva:

Žiadateľ predkladá:

 • občiansky preukaz,
 • právoplatné rozhodnutie súdu.

Pridelenie súpisného čísla stavbám:

Žiadateľ predkladá:

 • občiansky preukaz,
 • žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla,
 • geometrický plán, resp. kópiu z katastrálnej mapy,
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie,
 • doklad o vlastníctve k pozemku opatrený kolkom v hodnote 8,- € (sadzobník správnych poplatkov,   časť položka 10 písm. a)  zákona o správnych poplatkoch), alebo doklad o inom práve  k pozemku (§ 139 ods. 1 Stavebného zákona), prípadne nájomná zmluva.

Za vydanie potvrdenia o súpisnom čísle sa vyberá správny poplatok podľa pol. 2 prílohy zák.  NR SR  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov vo výške 1,50 €.

Právne predpisy ohlasovne

Zákon NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

Zákon NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vyhl. MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb,

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

ČO NEVYBAVÍTE V OHLASOVNI:

Miestny úrad mestskej časti nevydáva rodné listy, úmrtné listy ani sobášne listy. Vydávanie týchto dokladov nie je viazané na trvalý pobyt obyvateľa. Uvedené doklady vydá príslušný matričný úrad podľa miesta,  kde sa dieťa narodilo, kde sa manželia sobášili alebo kde bolo úmrtie.

Tlačivá: