Oddelenie ekonomické

          Pracovníci:

 

Obsahová náplň činnosti oddelenia

 • v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách spracováva návrh rozpočtu
  a zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok a na ďalšie dva roky
  nasledujúce po príslušnom rozpočtovom roku
 • v priebehu roka na základe podkladov z jednotlivých oddelení predkladá
  návrhy zmien rozpočtu
 • zabezpečuje finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody príjmov                     a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu, finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám, fondom a  finančné výpomoci
 • sleduje a zabezpečuje vyrovnanie časového nesúladu  medzi príjmami                   a  výdavkami bežného   rozpočtu
 • periodicky  vyhodnocuje  plnenie  príjmovej  a  čerpanie výdavkovej  časti  rozpočtu,  plnenie programov, spracováva   monitorovaciu   správu   a   predkladá  uvedené  prehľady starostke  a  prednostke mestskej časti a  na rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva
 • sleduje tvorbu a čerpanie peňažných fondov mestskej časti
 • po skončení kalendárneho roka  údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do  záverečného účtu a výročnej správy
 • zabezpečuje overenie hospodárenia, t. j. účtovnú závierku a výročnú správu             za predchádzajúci  rozpočtový rok audítom
 • zabezpečuje efektívne zhodnocovanie finančných zdrojov
 • spracováva štatistické výkazy za ekonomické ukazovatele na základe vyžiadania štatistického  úradu
 • zabezpečuje vedenie  účtovníctva v zmysle platných smerníc
 • vykonáva platobný styk s peňažnými ústavmi
 • zabezpečuje, koordinuje  a spracováva  účtovnú  inventarizáciu  majetku                   a záväzkov   MČ  podľa platnej legislatívy
 • zodpovedá,  koordinuje, organizuje  a   usmerňuje  koncepčnú  činnosť  pri výkone  finančnej kontroly v súlade so zákonom o finančnej kontrole vrátane posúdenia
  jej výsledkov a určenia  priorít z nej vyplývajúcich
 • zabezpečuje vydávanie licencií na výherné prístroje, riadi a  vykonáva dozor nad  dodržiavaním zákona o hazardných hrách a spolupracuje s oddelením štátneho dozoru daňového  úradu
 • vedie pracovno – právnu agendu mestskej časti
 • vedie personálnu a mzdovú agendu mestskej časti
 • zabezpečuje pracovno – právnu a  mzdovú agendu  pracovníkov  zamestnaných     na aktivačné  práce
 • zabezpečuje hospodárenie s   majetkom   mestskej   časti   a  majetkom zvereným    do  správy  a nájmu a  vedie jeho evidenciu v súlade s platnými predpismi
 • zabezpečuje oceňovanie a odpisovanie hmotného a nehmotného majetku mestskej  časti
 • zabezpečuje poistenie hnuteľného  a nehnuteľného majetku mestskej časti
 • zabezpečuje nákup  kancelárskej  techniky a  kancelárskeho  materiálu                 pre činnosť miestneho  úradu a orgánov samosprávy mestskej časti
 • materiálno – technicky zabezpečuje voľby a referendum
 • vybavuje a spracováva agendu súvisiacu s podnikateľskou činnosťou v mestskej časti (vyjadrenia k zmluvám o  prenájme spoločných a nebytových priestorov, stanoviská  k  umiestneniu  podnikateľských činností)
 • vydáva povolenia na uskutočnenie akcií na území mestskej časti
 • vypracováva zmluvy o prevode vlastníctva a nájomné zmluvy týkajúce sa objektov  vo vlastníctve a v správe MČ v súlade s platnými predpismi
 • realizuje rozúčtovanie  faktúr  jednotlivým  nájomcom  za služby:  vodu,  teplo,  elektrickú energiu, odpad
 • sleduje platby týkajúce sa nájomných zmlúv  a zasiela výzvy na úhradu, vymáha nesplácané  pohľadávky  prostredníctvom súdu
 • vydáva osvedčenia pre samostatne hospodáriacich roľníkov
 • vedie evidenciu podnikateľských subjektov v Mestskej časti Košice – Nad jazerom
 • vykonáva kontrolnú činnosť vo veciach zverených VZN mestskej časti
  a poskytuje  súčinnosť  na kontrolných akciách  kontrolným  orgánom
 • zabezpečuje a spoluzodpovedá za archiváciu agendy
 • vybavuje sťažnosti týkajúce sa kompetencie oddelenia
 • vykonáva práce súvisiace s pokladničnou agendou
 • vedie pokladničnú knihu
 • zabezpečuje styk s peňažnými ústavmi
 • realizuje výber peňazí, vyplácanie preddavkov na služobné cesty a ich zúčtovanie
 • vyplácanie záloh a výplat miezd zamestnancov, odmien poslancov a členov komisii
 • zabezpečuje príjem  poplatkov a úhrad  a ich odvod do peňažného ústavu
 • eviduje a odosiela dennú poštu miestneho úradu
 • vedie evidenciu a zúčtovanie cenín  (pokutové bloky, poštové známky, kolky,
  stravné lístky)

 

Zmena veľkosti písma