Oddelenie kancelárie starostu

 • Vedúca oddelenia:
  JUDr. Alena OLEJÁROVÁ
  1. poschodie, č. dv .11,
  tel. 055 / 302 77 22,
  mail:alena.olejarova@jazerokosice.sk
 • Pracovníci:
 • Samostatný odborný referent/právnik
  JUDr. Lýdia FIGURA MOLNÁROVÁ
  1. poschodie, č. dv. 11,
  tel. 055 / 302 77 22,
  mail:lydia.figuramolnarova@jazerokosice.sk
 • Samostatný odborný referent CO, BOZP a PO –
  Ing. Magdaléna KRUŽELÁKOVÁ
  1. poschodie, č. dv. 31,
  tel. 055 / 302 77 17,
  mail:magdalena.kruzelakova@jazerokosice.sk
 • Samostatný odborný referent pre styk s mediami a verejnostou –
  Alžbeta LINHARDOVÁ
  1. poschodie, č. dv. 11,
  tel. 055 / 302 77 11,
  mail:media@jazerokosice.sk

 

Obsahová náplň činnosti oddelenia

 • zabezpečuje – v spolupráci s ostatnými oddeleniami – prípravu zasadnutí miestneho  zastupiteľstva a ostatných orgánov samosprávy mestskej časti,             a to po stránke:  organizačnej,  technickej aj obsahovej
 • posudzuje materiály predkladané na rokovanie z hľadiska zákonnosti a súladu   s vnútro – organizačnými právnymi predpismi mestskej časti
 • zabezpečuje vyhotovovanie:                                                                                                   zápisníc z rokovania miestneho zastupiteľstva ( MiZ ) a ostatných orgánov                  samosprávy                                                                                                               uznesení z rokovaní týchto orgánov a rozosiela ich príslušným nositeľom úloh
 • vypracúva návrhy vnútro – organizačných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení  mestskej časti
 • vypracúva odborné stanoviská a posudky k návrhom právnych noriem a zákonov
 • pripravuje návrhy zmlúv a zabezpečuje k tomu príslušné odborné podklady a materiály
 • vypracúva návrhy žalôb a podaní  na súd a návrhy na súdnu exekúciu
 • vybavuje sťažnosti týkajúce sa kompetencie oddelenia
 • plní úlohy organizačného a materiálno – technického zabezpečenia volieb, referenda  a sčítania obyvateľov,  domov a bytov