Oddelenie kancelárie starostu

 

Obsahová náplň činnosti oddelenia

  • zabezpečuje – v spolupráci s ostatnými oddeleniami – prípravu zasadnutí miestneho  zastupiteľstva a ostatných orgánov samosprávy mestskej časti,             a to po stránke:  organizačnej,  technickej aj obsahovej
  • posudzuje materiály predkladané na rokovanie z hľadiska zákonnosti a súladu   s vnútro – organizačnými právnymi predpismi mestskej časti
  • zabezpečuje vyhotovovanie:                                                                                                   zápisníc z rokovania miestneho zastupiteľstva ( MiZ ) a ostatných orgánov                  samosprávy                                                                                                               uznesení z rokovaní týchto orgánov a rozosiela ich príslušným nositeľom úloh
  • vypracúva návrhy vnútro – organizačných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení  mestskej časti
  • vypracúva odborné stanoviská a posudky k návrhom právnych noriem a zákonov
  • pripravuje návrhy zmlúv a zabezpečuje k tomu príslušné odborné podklady a materiály
  • vypracúva návrhy žalôb a podaní  na súd a návrhy na súdnu exekúciu
  • vybavuje sťažnosti týkajúce sa kompetencie oddelenia
  • plní úlohy organizačného a materiálno – technického zabezpečenia volieb, referenda  a sčítania obyvateľov,  domov a bytov

 

Zmena veľkosti písma