Kompetencie zástupcu starostky

Okruh právomocí zástupcu starostky:

 • zvoláva a vedie zasadnutie miestneho zastupiteľstva z poverenia starostu,
 • zvolá miestne zastupiteľstvo v prípadoch podľa § 12, ak ho nezvolá starosta,
 • spolupracuje so starostom na spracovaní koncepcie rozvoja mestskej časti,
 • podieľa sa na príprave zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady
  po stránke obsahovej,
 • usmerňuje činnosť stálych komisií miestneho zastupiteľstva,
 • koordinuje činnosť poslaneckých klubov pri miestnom zastupiteľstve             Mestskej  časti Košice – Nad jazerom,
 • zúčastňuje sa na previerkach, kontrolách a na vybavovaní sťažností a petícií,
 • vykonáva operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostu                                       a vnútorných predpisov,
 • je oprávnený zastupovať mestskú časť pri rôznych spoločenských, kultúrnych           a športových akciách po predchádzajúcej dohode so starostom,
 • plní funkcie v rámci systému CO, obrany a bezpečnosti,
 • ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy     starostu v plnom rozsahu podľa § 13b ods. 4 zákona  SNR č. 369/1990 Zb.              o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov.
Zmena veľkosti písma