«

»

mar 11

UPOZORNENIE

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, v zmysle nariadení Ústredného krízového štábu SR, Regionálneho .úradu verejného zdravotníctva a hlavného hygienika SR, dôrazne žiadame občanov, ktorí vstupujú do priestorov miestneho úradu, aby nezľahčovali súčasnú situáciu. Upozorňujeme, že v prípade úmyselného šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby sa budeme riadiť dole uvedenou legislatívou.

Trestný čin „ŠÍRENIE NEBEZPEČNEJ NÁKAZLIVEJ ĽUDSKEJ CHOROBY“ ustanovenie § 163 Trestného zákona.

(1) Kto úmyselne spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b) za krízovej situácie.

Zmena veľkosti písma