«

»

máj 21

Začala sa oprava chodníkov

Zamestnanci mestskej časti po zime na sídlisku prekontrolovali stav všetkých chodníkov a komunikácií. Do materiálu, ktorý predložili mestu Košice, zapracovali aj poznatky členov Komisie výstavby, verejného poriadku a životného prostredia miestneho zastupiteľstva, aj podnety od obyvateľov.

Naše požiadavky správca komunikácií uznal za oprávnené a od mája začal postupne súvislo opravovať povrch na dvanástich chodníkoch sídliska. Celkovo sa predpokladá oprava takmer 6 000 metrov štvorcových na viacerých uliciach. Prvé práce sa už začali na Sputnikovej ulici. Ďalšie lokality si tiež vyžadujú opravy,  preto bude mestská časť žiadať ich zaradenie do plánu opráv ešte v tomto roku.

Spolu so súvislými opravami chodníkov sa začalo aj vypĺňanie výtlkov na komunikáciách. Práce už ukončili na Poludníkovej a Važeckej ulici, stále pracujú na Slaneckej.

Zmena veľkosti písma