«

»

mar 01

Otvorme dvere, otvorme myseľ

projekt spolupráce Denného centra duševného zdravia Facilitas n.o. Košice a Výmenníka Važecká, v ktorého priestoroch raz mesačne prebiehajú zážitkové workshopy zamerané na duševné zdravie.

 

Súčasná doba prekonáva takmer všetky vzdialenosti, ale nevytvára dostatočnú až žiadnu blízkosť. Nedostatočná výchova a vzdelávanie v oblasti duševného zdravia vedú k neúplnej informovanosti spoločnosti, čím sa nielenže nepodporuje lepšia kvalita života ľudí, ale nezabraňuje sa ani zbytočnému nárastu duševných porúch. Málo rozvinutá starostlivosť o ľudí s duševnými poruchami a nízka informovanosť populácie o duševných poruchách vedú k tomu, že v spoločnosti pretrváva a niekedy sa aj posilňuje stigmatizácia ľudí s duševnými poruchami a ich diskriminácia v spoločnosti. Intervencie a služby cielené na zlepšenie duševného zdravia, musia byť zamerané na celú populáciu, a nielen na znevýhodnených ľudí.  Jednou zo základných priorít NPDZ  je zlepšenie duševného zdravia obyvateľstva.

 V rámci tejto priority sa kladie dôraz na:

  • vytváranie podmienok psychosociálnej pohody,
  • zlepšenie schopnosti ľudí vyrovnať sa so stresujúcimi životnými udalosťami,
  • zníženie výskytu a nepriaznivého dosahu psychických problémov na zdravie,
  • iniciovanie medzirezortných projektov duševného zdravia v spoločnosti,
  • odstránenie všetkých foriem diskriminácie duševne chorých a hendikepovaných.

 

Srdečne Vás pozývame na ukážku aktivity, ktorá posilňuje

duševné zdravie obyvateľov.

  1. 3. 2019 o 13:00 hod

Výmenník Važecká

 

Workshop „JA“ a moje duševné zdravie  je vedený zážitkovou, sebaskúsenostnou formou, v ktorom sa prepájajú prvky arteterapie, muzikoterapie a biblioterapie. Tvoje telo je tvoj hrad, tak sa oň staraj. Starostlivosť o seba je kľúčom k životu v šťastí a zdraví. Nezáleží aké veľké, alebo malé veci Ťa robia šťastným. Umenie je aktivitou, ktorá umožňuje uvedomiť si ako sa cítiš a čo ťa robí šťastným.

 

Workshopy pre deti sú zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným,

na rozvoj tvorivosti, aktivity a motivácie.

Workshopy pre dospelých sa zameriavajú na význam vlastného sebapoznávania
a nahliadania na svoje prežívanie v interakcii s druhými.

Máme za to, že posilňovanie nezdolnosti, cieľavedomé pestovanie húževnatosti, podnecovanie k pružnosti pri riešení problému a podpora zdravej sebaúcty je to tou správnou cestou „životného otužovania“ detí, dospievajúcich a dospelých.

 

 

                                                                                               PhDr. Monika Piliarová

Zmena veľkosti písma