«

»

okt 29

Modernizácia vnútroblokového priestoru ukončená

Na uliciach Baltická, Kaspická a Bukovecká boli ukončené práce na modernizácii vnútroblokového priestoru. Ich cieľom bolo skvalitniť životné prostredie a oživiť i rozšíriť verejnú zeleň.

S prípravou projektu sa začalo ešte v roku 2015. Urobil sa prieskum zelene a drevín. Nebezpečné dreviny a stromy, ktorých stav nevyhovoval, boli navrhnuté na výrub. Nahradili ich domáce bezalergénové stromy, ktoré sú odolnejšie voči zmenám počasia a prispôsobené mestskému prostrediu.

Medzi blokmi okrem stromov a okrasných kríkov pribudol nový mobiliár v podobe 19 lavičiek a 3 parkových košov, a tiež basketbalové ihrisko. Zrušená bola stará poškodená asfaltová plocha, ktorú nahradili trávnik a stromy. Vybudované bolo aj viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom. Modernizáciou prešiel voľný výbeh psov, ktorý  bol okrem výmeny oplotenia doplnený agility prvkami. Dostavané je na tomto území aj nové LED osvetlenie a výraznou obnovou prešli aj chodníky na Baltickej ulici.

Priestor postupne na jar rozkvitne novými kríkmi. Podobnými projektmi by sme chceli pokračovať aj v ďalších častiach nášho sídliska.

Zmena veľkosti písma