_
 

 
 
 

 

Návrh linkového vedenia MHD (2. upravený návrh)

Február 2008
Rada starostov

 

Návrh linkového vedenia autobusov, električiek a trolejbusov MHD v Košiciach
Predkladá: RNDr. Ing. Michal Tkáč
člen predstavenstva a generálny riaditeľ DPMK, a.s.
Spracoval: Ing. Robert Nagy
riaditeľ dopravy a techniky
v Košiciach 15.01.2007

 

NÁVRH ZABEZPEČENIA DOPRAVY DO JEDNOTLIVÝCH MČ

NAD JAZEROM

MČ Nad jazerom sa k návrhom zmien v MHD postavila relatívne kriticky. Nesúhlasí s rušením autobusových liniek 27, 28, 13 a 38, ktoré premávajú po Slaneckej ceste a ich nahradením čisto električkovou dopravou. Je potrebné si ale uvedomiť, že napr. trasovanie autobusovej linky 38 súbežne s električkami je absolútne nevyhovujúce. A ako už je aj spomenuté v riešení dopravy v MČ Krásna, krasnianske spoje budú počas špičky riešené osobitne až do centra mesta. Obavy o preplňovaní električiek nebudú reálne, naviac električky budú celodenne posilnené.
V severnej autobusovej časti Jazera bude premávať autobusová linka 19, ktorá predstavuje spojenie súčasných liniek 19 a 27. Namiesto linky 31 bude premávať linka 54 zastavujúca na zastávkach Branisko, Bukovec a aj Tepláreň. Zachádzku tejto linky do vnútra sídliska sme neakceptovali z dvoch dôvodov:

1. kritické, zdĺhavé otáčanie na ploche pri zast. Dneperská, ktorá nie je prevádzkovo uspôsobená na manipuláciu s autobusmi
2. zachádzka spôsobí časový nárast na linke o 6 minút (v čase špičky a kolón na Slaneckej ceste reálne aj viac minút), čo je pre cestujúcich z iných častí mesta nežiadúce

Linka 28 ostáva v platnosti, no nepatrí do základného systému liniek MHD, pretože zabezpečuje spojenie mesta Košice s obcami Nižná Hutka, Vyšná Hutka a Nižná Myšľa.

Linka 3 Nad jazerom – VSS križovatka – Ryba – Nám. osloboditeľov – Žel. stanica
Linka 7 Nad jazerom – VSS križovatka – Ryba – Nám. osloboditeľov – Botan. záhrada
Linka 9 Nad jazerom – VSS križovatka – OC Cassovia - Trieda SNP - Havlíčkova
Linka 19 Nad jazerom, Mlyn – Tepláreň – Žel. stanica – Nám. MMM – Sídlisko KVP
Linka 54 KVP, Kláštor – Luník VIII – VSS – BPMK – Darg. hrdinov – Sídlisko Ťahanovce

KRÁSNA

MČ Krásna vyslovila nesúhlas s existenciou celodennej kyvadlovej dopravy v úseku Krásna – OC Važec. Na základe ďalších rokovaní vznikol kompromisný návrh, ktorý rovnako ako v prípade iných menších MČ rieši v čase špičky priame spojenie Krásnej s centrom mesta, no v sedle akceptuje pôvodnú filozofiu kyvadlovej linky 13. Zastávky pri prechode MČ Nad jazerom budú určené len na výstup (smer centrum), resp. na nástup (smer od centra) z dôvodu, aby tieto spoje neboli obsadzované „jazerčanmi“.

Linka 13 sedlo Krásna – Nad jazerom, OC Važec
Linka 52 špička Krásna – Nad jazerom – VSS križovatka – Ryba – Nám. osloboditeľov

VYŠNÉ OPÁTSKE

MČ upozornila na dostatočné zabezpečenie dopravnej obsluhy k zastávke Gymnázium a požiadala o zachádzanie linky z Opátskeho k magistrátu. Naviac upozornila na potrebu osobitnejšieho prístupu pre deti zo školy pre telesne postihnutých. Pripomienky boli vzaté na vedomie, pripomienka zachádzky k magistrátu nebola akceptovaná.

Linka 31 Vyšné Opátske – Nám. osloboditeľov – SOU dopravné – IBV – Myslava, Maša

OSTATNÉ MESTSKÉ ČASTI

Sídlisko Ťahanovce

Ani po spripomienkovaní mestskou časťou nezaznamenal pôvodný návrh zásadnejšiu zmenu. Navrhovaný stav je nasledovný:

Linka 10 Sídlisko Ťahanovce – Nám. osloboditeľov – Železníky – OC Cassovia
Linka 18 Sídlisko Ťahanovce – Mier – Obch. akadémia – KVP, Iskra
Linka 25 Sídlisko Ťahanovce – obec Ťahanovce – Nám. osloboditeľov - Poľov
Linka 27 Sídlisko Ťahanovce – Mier – Žel. stanica – Darg. hrdinov, Lingov
Linka 34 Sídlisko Ťahanovce – Mier – Hlavná pošta – KVP, Most – Hala Cassosport
Linka 51 Sídlisko Ťahanovce – Nám. osloboditeľov – SOU dopravné – DPMK
Linka 53 Sídlisko Ťahanovce – Mier – Mlynská bašta
Linka 54 Sídlisko Ťahanovce – Darg. hrdinov – BPMK – VSS – Železníky – KVP, Kláštor
Linka 56 Sídlisko Ťahanovce – Nám. osloboditeľov – Nemocnica Šaca

Dargovských hrdinov

Mestská časť nesúhlasila so zrušením priameho spojenia s oboma nemocnicami, s mestským magistrátom, verejným cintorínom (nie je zabezpečené ani dnes), ďalej aby expres z Ťahanoviec zastavoval na zastávke Fábryho a aby linka z Košickej Novej Vsi zachádzala cez celé sídlisko. Naviac bola daná aj pripomienka väčšieho počtu liniek končiacich na otočke Exnárova.

DPMK, a.s. vo svojom upravenom návrhu zabezpečuje spojenie s oboma nemocnicami a verejným cintorínom v čase špičky, spojenie k novej nemocnici bude zabezpečené aj v okrajovom čase sedla (čiže cca až do 8:30 a už od 12:30 hod). Spojenie s magistrátom bude zabezpečované výhradne intervalovo silnou trolejbusovou dopravou. Zastavovanie linky 54 na Fábryho bude zabezpečené. Presmerovanie linky z Košickej Novej Vsi cez Furču je nevhodné – znamenalo by výrazné zhoršenie dostupnosti do centra pre obyvateľov Košickej Novej Vsi.

Linka 71 Darg. hrdinov, Lingov – Mier – Nám. osloboditeľov – KVP, Kláštor
Linka 72 Darg. hrdinov, Lingov – Mier – Nám. osloboditeľov – Myslava, Grunt
Linka 15 Darg. hrdinov, Exnárova – Nám. osloboditeľov – Luník VIII – OC Optima
Linka 20 Koš. N. Ves – Darg. hrdinov, MiÚ – Nám. osloboditeľov – Nemocnica Šaca
Linka 27 Darg. hrdinov, Lingov – Žel. stanica – Mier – Sídlisko Ťahanovce
Linka 54 Sídlisko Ťahanovce – Darg. hrdinov – BPMK – VSS – Železníky – KVP, Kláštor
Linka 55 Darg. hrdinov, Lingov – Mier – TU – Nová nemocnica - KVP, Kláštor

Košická Nová Ves

Prvotné pripomienky MČ (zachádzanie na Lingov, zachádzanie k SBD) boli akceptované, no linka 20 bola navrhnutá s trasou pokračujúcou od centra do Šebastoviec. Na základe následnej požiadavky na trasovanie linky v súčasnom duchu bola vykonaná úprava – linka bude premávať po súčasnej trase až po Sídlisko Luník VIII, odkiaľ bude ale ďalej pokračovať do Šace.

Linka 20 Koš. N. Ves – Darg. hrdinov, MiÚ – Nám. osloboditeľov – Nemocnica Šaca

Ťahanovce

Pripomienky MČ navrhovali zásadné rozdelenie linky na dve vetvy – cez Magnezitársku a cez Kostoliansku, aby sa predišlo prechodu a zdržiavaniu autobusov na železničnom priecestí, ako aj v inom prepojení sídliska a obce. Po plnom akceptovaní a vykonaní zmeny bola ešte daná požiadavka na zachádzanie linky od Kostolianskej ulice cez OD Mier. Tá už akceptovaná nebola.

Linka 14 Žel. zastávka Ťahanovce – Anička – Havlíčkova – Horný Bankov
Linka 25 Sídl. Ťahanovce – obec Ťahanovce – Nám. osloboditeľov – Poľov

Džungľa

Pripomienka MČ smerovala k trasovaniu navrhovanej linky 22 viac smerom k centru mesta z dôvodu dochádzky obyvateľov – bola akceptovaná v súvislosti s celkovým riešením trasovania liniek v severnej oblasti mesta.

Linka 22 Džungľa – HM Tesco – Mier – Nám. MMM – TU – Baňa Bankov

Sever

V prvej etape boli pripomienky MČ nasledovné:
zachovanie pôvodnej trasy linky 12
zachovanie spojenia linkou 16 v pôvodnej trase a linky 29 tak, aby zachádzala od Kavečian až na Železničnú stanicu

Tieto pripomienky, aj keď veľmi zásadné boli akceptované. Následne boli po rokovaní MZ MČ uznesením podané ďalšie:
nesúhlas so zrušením trasy linky 2 a jej náhradou linkami 4, 8, 16 a 27
zachovanie pôvodnej trasy linky 29 (pre Bankov)
zachovanie pôvodnej trasy linky 13

Tieto už akceptované neboli.

Linka 4 Havlíčkova – Nám. MMM – Nám. osloboditeľov – Ryba – Barca
Linka 6 Havlíčkova – Nám. MMM – Trieda SNP – Nám. osloboditeľov – ŽST
Linka 7 Botanická záhrada – Nám. osloboditeľov – Nad jazerom
Linka 8 Botanická záhrada – Nám. osloboditeľov – Žel. stanica
Linka 9 Havlíčkova – Nám. MMM – Trieda SNP – Nad jazerom

Linka 12 Podhradová – N. nemocnica – Hl. pošta – St. nemocnica – Barca – Šebastovce
Linka 14 Žel. zastávka Ťahanovce – Anička – Havlíčkova – Horný Bankov
Linka 16 Podhradová – Mier – Žel. stanica – Železníky – OC Cassovia ( - OC Optima II.)
Linka 18 Sídlisko Ťahanovce – Mier – Obch. akadémia – KVP, Iskra
Linka 22 Baňa Bankov – TU – Nám. MMM – Mier – Džungľa
Linka 23 Slovenská – Žel. stanica – SOU dopravné – Letisko
Linka 29 Kavečany – Mier – Žel. stanica – Nám. osloboditeľov - Železníky – OC Cassovia
Linka 32 Havlíčkova – Čermeľ – Alpinka – Jahodná
Linka 55 Darg. hrdinov, Lingov – Mier – TU – Nová nemocnica - KVP, Kláštor

K uvedeným je potrebné aj uviesť linky 27, 34, 53, 71 a 72, ktoré prechádzajú cez Mier s pokračovaním k Mlynskej bašte.

Kavečany

Jediná a zásadná pripomienka týkajúca sa trasovania linky 29 bola akceptovaná – linka je v návrhu zachovaná na kavečianskej vetve v súčasnom stave.

Linka 29 Kavečany – Mier – Žel. stanica – Nám. osloboditeľov - Železníky – OC Cassovia

Sídlisko KVP

MČ žiadala v prvej etape zabezpečiť priame spojenie so Železničnou stanicou. Táto požiadavka bola akceptovaná, linka 19 bola presmerovaná k ŽST. Následne bola podaná požiadavka na zachovanie pôvodnej trasy liniek 19 a 32. Táto je čiastočne splnená – dôjde k zlúčeniu týchto liniek do jednej, označenej 19.

Linka 18 KVP, Iskra – Nová nemocnica – Obch. akadémia – Sídl. Ťahanovce
Linka 19 KVP, Kláštor – Iskra – Nová nemocnica – Nám. MMM - ZŠT – BPMK – Mlyn
Linka 34 Sídl. Ťahanovce – Mier – Hlavná pošta – Sídlisko KVP – Hala Cassosport
Linka 54 KVP, Kláštor – Železníky– VSS – BPMK – Darg. hrdinov – Sídl. Ťahanovce
Linka 55 KVP, Kláštor – Nová nemocnica – TU – Mier – Darg. hrdinov, Lingov
Linka 71 KVP, Kláštor – Mestský magistrát – Nám. osloboditeľov – Mier – Lingov
Linka 72 Grunt – Iskra – Mestský magistrát – Nám. osloboditeľov – Mier – Lingov
Linka 73 KVP, Kláštor – Mestský magistrát – Nám. osloboditeľov

Myslava

Pripomienky MČ boli prekonzultované a navrhovaný stav vyhovuje.
Linka 31 Myslava, Maša – IBV – Trebišovská – Nám. osloboditeľov – Vyšné Opátske
Linka 72 Myslava, Grunt – Mestský magistrát – Nám. osloboditeľov – Mier – Lingov

Západ

Zo strany MČ boli postúpené pripomienky, tie prišli aj zo strany obyvateľstva a subjektov pôsobiacich v tejto MČ. Na ich základe boli vykonané drobné úpravy v návrhu. Základ tvorí posilnená nosná električková doprava v osi Nového mesta s priečnou radiálnou silnou cestnou dopravou. S osobitným prízvukom je riešená oblasť Luníka VIII a Obchodného centra Optima. Novovytvorené je aj zabezpečenie MHD do oblasti IBV nad Popradskou cestou.
Pripomienka k zachovaniu pôvodnej trasy linky 15 nebola akceptovaná – spojenie bude zachované linkami 17 a R7. Požiadavka zachovania trasy linky 31 bola akceptovaná – linka (po novom označená ako 54) je navrhnutá tak, aby spoločne s linkou 34 zabezpečili priame spojenie v dnešnom ponímaní. Požiadavka na zmenu trasy linky 34 cez Novú nemocnicu a Mestský magistrát je nesystémová a tým pádom neakceptovateľná – znamenala by aj nesúhlas obyvateľov Sídliska KVP.

Linka 6 Havlíčkova – Nám. MMM – Trieda SNP – Nám. osloboditeľov – ŽST
Linka 9 Havlíčkova – Nám. MMM – Trieda SNP – OC Cassovia - Nad jazerom
Linka R7 Amfiteáter – Trieda SNP – OC Optima ( - Vstupný areál USS)
Linka 15 OC Optima – Luník VIII – SOU dopravné – Nám. osloboditeľov – Exnárova
Linka 17 Luník VIII – Michalovská – Hronská – Hl. pošta – Nám. MMM – Žel. stanica
Linka 18 KVP, Iskra – Nová nemocnica – Mier – Sídl. Ťahanovce
Linka 19 KVP, Kláštor – Iskra – Nová nemocnica – Nám. MMM - ZŠT – BPMK – Mlyn
Linka 31 Myslava, Maša – IBV – Trebišovská – Nám. osloboditeľov – Vyšné Opátske
Linka 34 Sídl. Ťahanovce –Hlavná pošta – Sídlisko KVP – Luník VIII - Hala Cassosport
Linka 51 DPMK – SOU dopravné – Nám. osloboditeľov – Sídl. Ťahanovce
Linka 54 KVP, Kláštor – Železníky – VSS – BPMK – Darg. hrdinov – Sídl. Ťahanovce
Linka 71 KVP, Kláštor – Mestský magistrát – Nám. osloboditeľov – Mier – Lingov
Linka 72 Grunt – Iskra – Mestský magistrát – Nám. osloboditeľov – Mier – Lingov
Linka 73 KVP, Kláštor – Mestský magistrát – Nám. osloboditeľov

Juh

MČ nemala zásadné pripomienky. Požiadala len o obojstranné riešenie zastávky Pasteurova, ktoré ale v súčasnosti z dôvodu priestorového nie je možné uskutočniť (nevyhovuje norme STN). Ďalej MČ požiadala o vznik zastávky pri Peme – táto oblasť je riešená dočasne (do otvorenia OC Optima II) linkami 30 a 34, ktoré zachádzajú vo vybraných časoch až do areálu EGO na Ulici Pri prachárni. Požiadavka na zachovanie linky 31 bola akceptovaná.

Luník IX

Súčasný stav dopravy do tejto MČ považujeme vzhľadom na počet obyvateľov a cestujúcich za dostatočný. Aj v budúcnosti ale naviac rátame so zastavovaním liniek 34 a 54 na rázcestí vo vybraných časoch.

Linka 11 Sídlisko Luník IX – OC Kaufland – SOU dopravné – Nám. osloboditeľov

Pereš, Lorinčík

Obe MČ zásadne nesúhlasili s ukončením linky pri OC Optima, resp. s bezpečným bezkolíznym prestupom cestujúcich na perešskom rázcestí, ale požadovali spojenie s centrom mesta. DPMK trvá na svojom pôvodnom návrhu, pristúpil však ku kompromisu – linka 30 bude v čase špičky premávať až do centra mesta. S uvedeným riešením súhlasili aj starostovia týchto MČ na pracovnom stretnutí.

Linka 30 špička Železničná stanica -> Pereš -> Lorinčík -> Železničná stanica
sedlo OC Optima -> Pereš -> Lorinčík -> OC Optima

Poľov

Na základe obojstranných jednaní bol doladený aj model obsluhy MČ Poľov.

Linka 25 Poľov – SOU dopravné – Nám. osloboditeľov – Mier - Ťahanovce
vetva 26P Poľov – Nemocnica Šaca

Šaca

Návrh vedenia liniek MHD bol prekonzultovaný počas rokovania MZ MČ Šaca. K predloženému materiálu boli vznesené len menšie pripomienky poslancov, ktoré boli na mieste aj akceptované. Nami predložený návrh rieši kvalitné spojenie Šace s centrom mesta v celodennom profile.

Linka 20 Nemocnica Šaca - SOU dopravné – Nám. osloboditeľov – Košická Nová Ves
Linka 26 Nemocnica Šaca – Vstupný areál USS
Linka 56 Nemocnica Šaca – SOU dopravné – Nám. osloboditeľov – Sídlisko Ťahanovce
vetva 26P Nemocnica Šaca - Poľov

Barca, Šebastovce

Pôvodný návrh DPMK a.s. sa po pripomienkach výrazne zmenil. Pôvodne navrhovaný variant počítal s linkou č. 12 s trasou Šebastovce – Barca – Košická Nová Ves. Na základe pripomienok MČ Barca a Šebastovce je v návrhu zachovaná súčasná trasa linky č. 12 a na na základe pripomienok bude táto linka zachádzať aj k Novej nemocnici. Linka do MČ Šebastovce označená ako 12 bude do tejto mestskej časti zachádzať s väčším počtom spojov v špičkových hodinách ako v súčasnosti.

Linka 4 Barca, Socha J.P.II. – Ryba – Nám. osloboditeľov – Nám. MMM - Havlíčkova
Linka 12 Podhradová – N. nemocnica – Hl. pošta – St. nemocnica – Barca – Šebastovce
vetva 12B Podhradová – N. nemocnica – Hl. pošta – St. nemocnica – Barca
Linka 24 Žel. stanica – Nám. osloboditeľov - Ryba – Barca - Spaľovňa

Staré mesto
- bez pripomienok

 

VŠEOBECNO - HODNOTIACA ČASŤ

Dopravný podnik mesta Košice, a.s. predkladá mestu Košice a Rade starostov upravený materiál spracovaný po ukončení pripomienkového konania s mestskými časťami, ako aj rešpektujúci určité pripomienky cestujúcej verejnosti.

Pripomienky mestských častí boli s pracovníkmi DPMK prejednávané v zásade na pracovných stretnutiach a z veľkej časti boli zapracované, aj keď v určitom počte nie v celodennom profile.

Pripomeňme si dôvody a fakty, ktoré viedli a vedú k potrebe zmeny linkového vedenia električiek, trolejbusov a autobusov MHD v meste Košice:

1. keďže plán DPMK ako aj zmluva o výkonoch vo verejnom záujme predpokladá na rok 2008 výšku 15.000.000 najazdených vozkm, čo je oproti roku 2007 menej výkonov o cca 200.000 vozkm hrozí, že bez zmeny budeme nútení časť prevádzky obmedziť (niektoré linky čiastočne, možno i zrušiť celkovo) z už dosť obmedzeného torza.

2. Stav vo vozidlovom parku autobusov je kritický - nákupom nových autobusov sa síce mierne zlepšil, no vzhľadom na potrebu obnovy autobusov v počte 60 ks je naďalej náročné zabezpečovanie dennej výpravy v špičke. Denne sa pri vysokom počte porúch stáva, že vodič čaká na výkon v garáži, no nemá k dispozícii prevádzkyschopné vozidlo. To pri súčasných podmienkach znamená ešte väčšie výpadky v terajšej "pravidelnosti a frekvencii dopravy". Na druhej strane sú v depách k dispozícii električky a trolejbusy, pre ktoré nemáme výkon.

3. Doprava nie je ani frekventovaná a ani pravidelná vďaka riedkym intervalom. Neláka cestujúceho aby ju použil, ten radšej pôjde svojim autom ako MHD (čakanie na ďalší spoj 20 - 30 minút), čím sa s pribúdajúcimi autami postupne zhoršuje kvalita života v meste. A to je aj v rozpore s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, kde jeden z bodov hovorí o podpore MHD.

4. Spomínaný riedky interval. Platí, že čím má linka hustejší interval (t.j. viac spojov za jednu hodinu), tým je pre cestujúceho atraktívnejšia, priťahuje ho do MHD, menej totiž čaká na nasledujúci spoj.

5. V súčasnosti nejestvuje rovnomerné rozdelenie prepravnej ponuky, t.j. spoje idú v krátkom čase a potom dlho nič a cestujúci si oprávnene sťažujú. Náš návrh na niektorých spoločných úsekoch viacerých liniek ponúka viac spojov za hodinu a omnoho pravidelnejšiu dopravu.

6. Ak naviažeme na skúsenosti mestských dopravcov z iných miest vidíme, že tvorba liniek sa v MHD doprava uberá ku ich skracovaniu a ku zahusťovaniu intervalov na nich, obavy z nutného prestupovania sú neopodstatnené. V Košiciach je (a bola aj v iných mestách) cestujúca verejnosť dlhé roky zvyknutá na riedke linky s veľkým množstvom priamych spojení. Kto dokáže nastúpiť do prostriedku MHD prvý krát a z neho niekde vystúpiť, dokáže to aj druhý či tretí krát. Systém odvšadiaľ všade sa ukázal v praxi ako nevyhovujúci a nepružný pre prípadné zmeny.

7. Súbežné autobusové linky s električkami či trolejbusmi im odoberajú cestujúcich, tieto trakcie sú vďaka ich dlhoročnému zatracovaniu sú pre cestujúceho iba alternatívou a nie nosnou dopravou akou by mali byť

8. V súčasnej rannej špičke existujú časy a úseky, kde nezabezpečujeme dopravu v požadovanom objeme – doprava sa tam ale nedá posilniť, lebo už niet čo zredukovať, len rovno zrušiť a z toho posilňovať dopravu. Ale odkiaľ zrušiť???

9. Prestupný systém ponúka viac kombinácií ako systém odvšadiaľ všade

10. Neexistujú nosné linky ponúkajúce dostatok spojov za hodinu počas celého dňa.

11. Vyhovieť všetkým individuálnym potrebám v MHD sa nedá, je to nezmysel. Je to totiž hromadná doprava.


Zoznam liniek a ich vetiev - navrhovaný stav k 01.05.2008


A. električkové linky
3 Žel. stanica - Nám. osloboditeľov - Ryba - Nad jazerom, Važecká
4 Havlíčkova - Nám. Maratónu mieru - Hlavná pošta - Nám. osloboditeľov - Ryba - Barca, Socha Jána Pavla II.
5 Žel. stanica - Nám. osloboditeľov - SOU dopravné - OC Optima
6 Havlíčkova - Nám. Maratónu mieru - Nová nemocnica - Mestský magistrít - SOU dopravné - Nám. osloboditeľov - Žel. stanica
7 Botanická záhrada - Hlavná pošta - Nám. osloboditeľov - Ryba - Nad jazerom, Važecká
8 Botanická záhrada - Hlavná pošta - Nám. osloboditeľov - Žel. stanica
9 Havlíčkova - Nám. Maratńu mieru - Nová nemocnica - Mestský magistrát - OC Cassovia - Nad jazerom, Važecká

R1/R1z Žel. stanica - Nám. osloboditeľov - SOU dopravné - OC Optima - (Pereš - Poľov - Ludvíkov dvor) - Vstupný areál USS
R2/R2z Nad jazerom, Važecká - OC Cassovia - OC Optima - (Pereš - Poľov - Ludvíkov dvor) - Vstupný areál USS
R3/R3z Havlíčkova - Nám. Maratónu mieru - Nová nemocnica - OC Optima - (Pereš - Poľov - Ludvíkov dvor) - Vstupný areál USS
R4/R4z Botanická záhrada - Nová nemocnica - OC Optima - (Pereš - Poľov - Ludvíkov dvor) - Vstupný areál USS
R5/R5z Ryba - Nám. osloboditeľov - SOU dopravné - OC Optima - (Pereš - Poľov - Ludvíkov dvor) - Vstupný areál USS
R6/R6z DP mesta Košice - Spoločenský pavilón - OC Optima - (Pereš - Poľov - Ludvíkov dvor) - Vstupný areál USS
R7/R7z Amfiteáter - Nová nemocnica - OC Optima - (Pereš - Poľov - Ludvíkov dvor) - Vstupný areál USS
R8/R8z Barca, Socha Jána Pavla II. - OC Cassovia - OC Optima - (Pereš - Poľov - Ludvíkov dvor) - Vstupný areál USS

B. trolejbusové linky
71 Lingov - OD Mier - Mlynská bašta - Nám. osloboditeľov - Mestský magistát - Kláštor
72 Lingov - OD Mier - Mlynská bašta - Nám. osloboditeľov - Mestský magistát - Grunt
73 Nám. osloboditeľov - Mestský magistát - Kláštor
73H Kláštor -> Nám. osloboditeľov -> Hypermarket Tesco

C. autobusové linky
10 Madridská - Hanojská - Termostav - Nám. osloboditeľov - Stará nemocnica - OC Cassovia
10N Madridská - Hanojská - Termostav - Nám. osloboditeľov
11 Nám. osloboditeľov - SOU dopravné - Sídlisko Luník IX
12 Podhradová - OD Mier - TU - Nová nemocnica - Hlavná pošta - Dom umenia - Stará nemocnica - Verejný cintorín - Barca - Šebastovce
12B Podhradová - OD Mier - TU - Nová nemocnica - Hlavná pošta - Dom umenia - Stará nemocnica - Verejný cintorín - Barca
13 Nad jazerom, Važecká - Krásna, Kultúrny dom
14 Horný Bankov - Čermeľ - Havlíčkova - Anička - Žel. zastávka Ťahanovce
14H Horný Bankov - Čermeľ - Havlíčkova
15 Exnárova - Sečovská - Nám. osloboditeľov - SOU dopravné - Mikovíniho ( - OC Optima)
16 Podhradová - OD Mier - Mlynská bašta - ŽST - Nám. osloboditeľov - Stará nemocnica - OC Cassovia ( - OC Optima II.)
17 Žel. stanica - Nám. Maratónu mieru - Hlavná pošta - Nová nemocnica - Hronská - Michalovská - Mikovíniho
18 Madridská - Hanojská - OD Mier - Obchodná akadémia - Nová nemocnica - Iskra
19 Kláštor - Klimkovičova - Iskra - Nová nemocnica - Amfiteáter - Nám. Maratómu mieru - Pošta 2 - ŽST - Palackého - Tepláreň - Mlyn
20 Košická Nová Ves - MiÚ Darg. hrdinov - Nám. osloboditeľov - SOU dopravné - Nemocnica Šaca
20s Košická Nová Ves - MiÚ Darg. hrdinov - ŽST - Nám. osloboditeľov - SOU dopravné - Nemocnica Šaca
21 Žel. stanica - Nám. osloboditeľov - SOU dopravné - Prekladisko hotových výrobkov USS
21A Žel. stanica - Nám. osloboditeľov - SOU dopravné - Centrálne prekladisko rúd
22 Baňa Bankov - Amfiteáter - Technická univerzita - Nám. Maratónu mieru - OD Mier - HM Tesco - Džungľa
23 Pri hati - Železničná nemocnica - Železničná stanica - Nám. osloboditeľov - SOU dopravné - Letisko
23S Pri hati - Žel. nemocnica - Železničná stanica
23S Letisko - SOU dopravné - Nám osloboditeľov - Železničná stanica
24 Železničná stanica - Nám. osloboditeľov - Malá stanica - Ryba - Socha J. Pavla II. - Valaliky - Spaľovňa ( - Kokšov Bakša)
25 Bruselská - Madridská - Ťahanovce, kostol - Magnezitka - OD Mier - Mlynská bašta - Nám. osloboditeľov - SOU dopravné - Poľov
26 Nemocnica Šaca - VA USS
26P Poľov - Ludvíkov dvor - Nemocnica Šaca
27 Madridská - Hanojská - OD Mier - Mlynská bašta - Železn. stanica - (Nám. osloboditeľov) - Palackého - Termostav - Kalinovská - Lingov
27S Madridská - Hanojská - OD Mier - Mlynská bašta - Železn. stanica
28 (Železničná stanica - Nám. osloboditeľov - Ryba - ) Nad jazerom, Važecká - Lackova - Hutky - Nižná Myšľa
29 ZOO - Kavečany - OD Mier - Mlynská bašta - ŽST - Nám. osloboditeľov - Stará nemocnica - OC Cassovia
30 OC Optima › Pereš › Lorinčík › OC Optima
30s Žel. stanica › Nám. osloboditeľov › SOU dopravné › Pereš › Lorinčík › SOU dopravné › Nám osloboditeľov › Žel. stanica
31 Maša - Kolibár - Kremnická - Bratislavská - Trebišovská - SOU dopravné - Nám. osloboditeľov - Vyšné Opátske
32 Havlíčkova - Alpinka - Jahodná
33 Žel. stanica - Nám. osloboditeľov - Termostav - Zelený dvor - Krematórium
34 Bruselská - Hanojská - OD Mier - Nám. MMM - Hlavná pošta - Nová nemocnica - Poliklinika KVP - Mikovíniho - Hala Cassosport
51 Bruselská - Hanojská - Nám. osloboditeľov - SOU dopravné - DPMK
52 Krásna - Nad jazerom, Važecká - VSS križovatka - Ryba - Malá stanica - Nám. osloboditeľov (Bottova)
53 Bruselská - Hanojská - OD Mier - Mlynská bašta
54 Madridská - Hanojská - Kalinovská - MiÚ Darg. hrdinov - Gymnázium - VSS križovatka - St. nemocnica - Železníky - (Červený rak) - Kláštor
55 Lingov - Kalinovská - OD Mier - Technická univerzita - Amfiteáter - Nová nemocnica - Kláštor
56 Madridská - Sídlisko Ťahanovce, Kostol - Nám. osloboditeľov - SOU dopravné - Nemocnica Šaca
56N Nemocnica Šaca - SOU dopravné - Nám. osloboditeľov

   

© 2008 PeterBorszek.com