Domov     Miestny úrad      Zastupitestvo     Mestská as     Prenájom     Kontakt


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRE AKTUALIZÁCIU STRÁNKY
STLATE F5

dJar i v Dennom centre seniorov
elektrina

Apríl 2014Denné centrum seniorov rozkvitlo jarou a Vekou nocou. lenky centra priniesli na výstavku venovanú týmto sviatkom všetko, o doma vo voných chvíach vytvorili... (viac)

dEU SILC
elektrina

Apríl 2014Zisovanie o príjmoch a ivotných podmienkach domácností.... (viac)

dV centre pozornosti prístrešky na zastávkach
elektrina

Apríl 2014Kresli budú deti i sprejeri.Zastávky MHD na našom sídlisku vaka niektorým obanom dvakrát pekne nevyzerajú.i.... (viac)

dPôjde autobus .19 k hypermarketu Tesco?
elektrina

Apríl 2014Téma predenia trasy autobusu . 19 k Vacu, teda na koniec sídliska, u nejaký as rezonuje medzi obyvatemi mestskej asti.... (viac)

dIhrisko ilo Jarným futbalovým turnajom
elektrina

Apríl 2014 Multifunkné ihrisko na Plái bolo uplynulú sobotu svedkom urputných bojov 8 mustiev futbalistov v Jarnom futbalovom turnaji O pohár starostky M.... (viac)

dSpomienková slávnos na S. Máraia
elektrina

Apríl 2014 Uplynulý piatok sme si pripomenuli 114. výroie narodenia maarského spisovatea, novinára a básnika Sándora Máraia.... (viac)

d Chcete navštívi spaovu?
elektrina

Apríl 2014 Kosit v spolupráci s M pripravil exkurziu do Kokšova - Bakše... (viac)

d To tu ete nebolo!
elektrina

Apríl 2014 Mestská as má peniaze, vy rozhodnite, kam ich investuje... (viac)

FORMULÁR

dRušoparáda 2014
elektrina

Marec 2014
Rušoparáda 2014 predstaví poklady eleznice v Košickom depe.
ahúom je parný ruše Katka, oslavuje u 130 rokov....(viac)

dBoli ste úasní
elektrina

Marec 2014
Úprimne priznávame, ani vo sne by sa nám neprisnilo, ako úasne zareagujete na marcovú kninú akciu, o ktorej sme písali v prvom tohtoronom ísle Jazerana...(viac)

dPlátanie ciest po zime
elektrina

Marec 2014
Súbene s opravou ciest, po ktorých jazdí mestská hromadná doprava, sa Mesto Košice na našom sídlisku pustilo do opráv výtlkov aj na ostatných komunikáciách...(viac)

dV KS Jazero ocenili Uiteov roka
elektrina

Marec 2014
Koniec marca patrí okrem iného aj Du uiteov. Na tento dátum nezabúda ani naša mestská as, ktorá pravidelne organizuje stretnutie pedagógov...(viac)

dVýrub v lesoparku
elektrina

Marec 2014
Lesopark pri splave patrí k najkrajším miestam sídliska. Zele, kde sa dá poprechádza, prešla pred 7 rokmi výrazným orezaním...(viac)

dPeniaze na ihriská i dopravnú súa
elektrina

Marec 2014
Na marcovom rokovaní sa poslanci miestneho zastupitestva okrem iného venovali schvaovaniu dotácií na tento rok. Správe mestskej zelene odsúhlasili 11 000 eur...(viac)

do vlani súbili, to teraz splnili
elektrina

Marec 2014
Sociálno – zdravotná komisia miestneho zastupitestva sa minulý rok vybrala na návštevu do Detského domova na Uralskej ulici. Dôvod? Chceli spozna mladých...(viac)

dFašiangy v centre
elektrina

Marec 2014
Fašiangová veselica v Dennom centre seniorov má u svoju tradíciu. A ke tradícia, tak so všetkým, o k nej patrí...(viac)

dVen spoluobania
elektrina

Marec 2014
Prerušenie distribúcie elektriny...(viac)

dVen spoluobania
elektrina

Marec 2014
Da 20.3.2014 cvienie FITBALL nebude z dôvodu sluobnej cesty cviiteky

dVen spoluobania
elektrina

Marec 2014
Máte doma knihy, ktoré ste u prelúskali a zaínajú vám zavadza?

Zbierkou pomôeme kninici i sebe...(viac)


dVen spoluobania
elektrina

Marec 2014
Od 24.3.2013 je AEROBIK zrušený

dV Kultúrnom stredisku Jazero bolo vyhodnotenie projektu
elektrina

Február 2014. Spoznali nové krajiny a získali priateov. Vzájomne sa poznáva a vedie o svojom, hoci aj vzdialenom susedovi o najviac, to bol cie inovatívneho kultúrneho a vzdelávacieho projektu EDUCATE Slovakia... (viac)

dVen spoluobania
elektrina

Február 2014 Nrodn banka Slovenska v spoluprci so tatistickm radom SR uskutouje na Slovensku zisovanie o financich a spotrebe domcnost v rmci eurpskeho projektu HFCS. ... (viac)

dVen spoluobania
elektrina

Február 2014 Slovensk republika sa prostrednctvom tatistickho radu SR () zapojila do zisovania vky, truktry a vvoja peanch prjmov fyzickch osb v rznych typoch domcnost ... (viac)

dPodnikatelia, ivnostnci
elektrina

Február 2014 Mestská as Košice – Nad jazerom aj tento rok chystá vydávanie obasníka Jazeran, v ktorom pribline raz štvrrone informuje obyvateov o ivote na našom sídlisku.... (viac)

dNovoron stretnutie s riaditemi kl

Január 2014Starostkine poakovanie malým i väším.V ivote mestskej asti zohrávajú významnú..(viac)

dDva seniorsk kluby pod jednou strechou

Január 2014Stretnutie pri novoronej kapustnici. V našej mestskej asti fungujú dva seniorské kluby. Oba vyvíjajú innos..(viac)

dOslávila nádherné jubileum – sto rokov

Január 2014Emília Rijavcová stále miluje ivot V Domove sociálnych sluieb Via Lux v Barci pred pár dami oslávila krásne ivotné(viac)

d M op spravila krok k vyej bezpenosti
elektrina

Január 2014 Mestsk as v roku 2013 realizovala projekt "Rozrenie kamerovho systmu"... (viac)

d Poslanci rtali vaok zpredaja starostkinch npojov
elektrina

Január 2014 Rekord sme tentokrt nedosiahli... (viac)

 
 
..všetky asti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-