Domov     Miestny úrad      Zastupitestvo     Mestská as     Prenájom     Kontakt


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRE AKTUALIZÁCIU STRÁNKY
STLATE F5

dVpondelok bolo ustanovujce
jazersk miestne zastupitestvo
elektrina

December 2014
Starostka iposlanci zloili sub a ujali sa funkci ... (viac)

dVen Jazerania
elektrina

December 2014
akujem vám za hlasy, ktoré ste mi dali v nedávnych komunálnych vobách ako kandidátke na starostku... (viac)

dPonuka prenájmu nebytových priestorov
elektrina

December 2014
Mestská as zverejuje zámer na priamy prenájom nebytových priestorov... (viac)

dPonuka prenájmu nebytových priestorov
elektrina

November 2014
Mestská as zverejuje zámer na priamy prenájom nebytových priestorov... (viac)

dKomunálne voby 2014
elektrina

November 2014
Netajím, e som z priebehu a výsledku volieb sklamaná... (viac)

dOznam KOSIT
elektrina

Október 2014
 od 1.11.2014 do 17.11.2014
zberné dvory zatvorené
(viac)

dDva kluby seniorov na spolonom podujatí
elektrina

Október 2014
 Medaily sa nedávali, ale pohoda áno .. (viac)

dV Kultúrnom stredisku Jazero sa stretli oslávenci
elektrina

Október 2014
 Napriek veku sú mladí a krásni Kadorone v októbri, ke príroda naberá krásu jesene, mestská as .. (viac)

dLikvidujú grafiti
elektrina

Október 2014  
Umelecká tvorba je fajn. Ak sa ou prezentujú mladí, je to dvojnásobne chvályhodné, pretoe dokazuje, e vedia vyjadri svoje názory a postoje. (viac)

dOZNAM preberanie deleganch listn
elektrina

Október 2014
Poda § 15 ods. 1 zákona SNR . 346/1990 Zb. o vobách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov kadá politická strana, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voby do obecného (mestského) zastupitestva,  deleguje najneskôr 20 dní predo dom volieb  (t.j. do 26. 10. 2014) do okrskovej volebnej komisie jedného lena a jedného náhradníka. 
Oznámenia o delegovaní lenov do okrskových volebných komisií sa preberajú poas úradných hodín miestneho úradu, da 23.10.2014 (piatok) do 14.00 hod. 
Da 26.10.2014 (nedea) bude preberanie oznámení o delegovaní lenov do okrskových volebných komisií zabezpeené  na  miestnom  úrade od 14.00 hod. do 24.00 hod.

Oddelenie organizano-právne

dDni otvorench dver
elektrina

Október 2014  
Klub Forresta Gumpa, n.o. pozýva
(viac)

dFutbalový turnaj o pohár starostky
elektrina

September 2014  
(viac)

dJazero v objatí úsmevov FOTO + VIDEO
elektrina

September 2014  FOTO + VIDEO z akcie !!!
(viac) Facebook

dPozdravíme októbrový maratón
elektrina

September 2014  
Jazero v objatí úsmevov je názov akcie, ktorú na piatok, 3. októbra, pripravuje naša mestská as ako pozdrav 91. roníku Medzinárodného maratónu mieru... (viac)

dPodnikatelia v Rekreanej lokalite Jazero si vydýchli
elektrina

August 2014  
Podnájomné zmluvy so zníeným nájomným (viac)

dDôvodom rozkopaného terénu okolo Galaktickej ulice je výmena potrubia
elektrina

August 2014 Práce spomauje dá
Ján S. napísal rozhorený postreh o vzhade terénu okolo Galaktickej ulice. Súhlasíme, e
(viac)

dPrerušenie distribúcie elektriny
elektrina

August 2014
(viac)

dVlastníkom garái sme podali pomocnú ruku
elektrina

August 2014
Problém komunikácie v garáovej lokalite Jenisejská je dlhodobo známy. Nikdy mestu ani mestskej asti nebola toti odovzdaná do majetku a správ...(viac)

dRevitalizácia ihrísk pokrauje
elektrina

August 2014
Mestská as v tomto roku schválila okrem iného dotáciu pre Správu mestskej zelene na revitalizáciu troch ihrísk v našej mestskej astie...(viac)

dPráce na rekonštrukcii ciest
elektrina

August 2014
O stave niektorých ciest na našom sídlisku je zlé aj hovori, nie po nich jazdi. Našastie, ady sa pohli a vaka ústretovosti mesta kompletnou rekonštrukciou prešli nedávno a tri komunikácie...(viac)

dZaala sa výstavba najväšieho parkoviska
elektrina

August 2014
O tom, e na Bukoveckej ulici by mohlo vyrás parkovisko, mestská as uvaovala u niekoko rokov. ia, tých istých niekoko rokov bola na katastri kvôli majetkovým právam a zápisom plomba...(viac)

dZakpili ste si permanentku na letn seznu?
elektrina

August 2014
1.Permanentky na plov kpalisko ostvaj v platnosti na budci rok 2015
2.Mte ich vrti v pokladni radu poas strnkovch hodn

dOZNAM
elektrina

Júl 2014 Prerušenie distribúcie el. energie...(viac)

dRekreanej lokalite Jazero stle niektor hdu polen pod nohy
elektrina

Júl 2014  ok na dnešnom miestnom zastupitestve...(viac)

dCestári opravia tri jazerské komunikácie
elektrina

Júl 2014  Nie plátanie, ale súvislá opravaVšimli ste si, e na Bukoveckej a Dneperskej ulici sa pracuje na obnove komunikácií?...(viac)

dKomisia verejného poriadku a ivotného prostredia v teréne
elektrina

Jún 2014  Bolo to ticho pred búrkou?Minulý piatok znamenal pre malých i väších školákov koniec školského roku a zaiatok oakávaných prázdnin. ...(viac)

dPred prázdninovým zvonením
elektrina

Jún 2014  Návšteva v úrade. Pár dní pred skonením školského roku, ke u boli písomky dopísané, ústne odpovede zaznamenané a konené známky „zakrúkované“...(viac)

dOZNAM
elektrina

Jún 2014 V kultúrnych strediskách Iskra a Jazero v mesiacoch júl a august 2014 z dôvodu prázdnin a dovolenkového obdobia cvienia nebudú.

dNoc kúzel bola presne taká aká má by
elektrina

Jún 2014 Podobne ako dá narušil zaiatok sobotajšieho popoludajšieho podujatie pre deti Hurá, prázdniny,  spustil sa aj presne o pol deviatej veer, kedy sa mala na plái zaa Kúzelná Svätojánska noc..(viac)

dHurá, prázdniny dá neprekazil
elektrina

Jún 2014 Uplynulú sobotu malo poasie asi zlú náladu a chcelo ju pokazi aj tým, ktorí sa rozhodli prís na podujatie Hurá, prázdniny..(viac)

dOZNAM M Koice - Nad jazerom
elektrina

Jún 2014 Ohlasova pobytov M Koice - Nad jazerom bude da 27.6.2014 z technickch prin zatvoren.

dMestskí poslanci zmenili svoje aprílové rozhodnutie
elektrina

Jún 2014 Zdravý rozum zvíazil .(viac)

dJazerský remeselný jarmok bez daa
elektrina

Jún 2014 Diváci tlieskali úinkujúcim i trojici remeselníkov, o sa im najviac páili
Pred obchodným domom ingov bolo minulý štvrtok od rána veselo – všetko sa pripravovalo na jubilejný 5. roník .(viac)

dOpravili diery i detské ihrisko, osadili koše
elektrina

Jún 2014 Mestská as sa snaí v medziach moností reagova na pripomienky a návrhy, ktoré jej adresujete.(viac)

dSpolonos Raway ponúka Jazeranom ušetrenie peazí

elektrina

Jún 2014
Výstavno-predajná akcia pre obanov Jazera bude v piatok 20. júna 2014 od 14:00 od 17:00hod na nádvorí miestneho úradu.
(web)

dKúzelná Svätojánska noc
elektrina

Jún 2014 (viac)

dHurá, prázdniny
elektrina

Jún 2014 (viac)

dMestskí poslanci budú opä rokova o jazerskej rekreanej lokalite
elektrina

Jún 2014Zvíazia konene logika a správny úsudok?
 Od apríla sa v našej mestskej asti prakticky o niom inom nehovorí, len o tom, e podnájomníci, ktorí ponúkajú sluby v Rekreanej lokalite Jazero, zrejme „zbalia švestky“ a prestanú fungova. (viac)

dZákladná umelecká škola preívala perné chvíle
elektrina

Jún 2014 Výstava i De otvorených dverí.Základná umelecká škola  na Irkutskej ulici preívala v uplynulých doch nároné chvíle(viac)

dHanbu sme si urite nespravili
elektrina

Jún 2014 Boli sme na festivale venovanom Národnému du spolupatrinosti(viac)

dPrerušenie distribúcie elektriny
elektrina

Jún 2014 Prerušenie distribúcie elektriny. (viac)(viac)

distili breh Hornádu
elektrina

Máj 2014 Brehy Hornádu sú lákadlom pre kadého, komu je jedno, aké je okolo nás ivotné prostredie.  Nájdete na nich skutone všetko. Od pet fliaš a papierov po starý, u nepouívaný koík.   ... (viac)

dSviatok susedov bol ako vymaovaný
elektrina

Máj 2014 Nádvorie miestneho úradu sa minulý piatok zmenilo na miesto stretnutia priateov. Dovoujeme si to tak napísa, pretoe atmosféra na 3. roníku Sviatku susedov bola vynikajúca.  ... (viac)

dNa olympiáde boli všetci víazmi
elektrina

Máj 2014 Deti z piatich materských škôl sídliska sa v jedno prekrásne slnené štvrtkové predpoludnie spolu s uitekami vybrali k multifunknému ihrisku,  ktoré je v rekreanej lokalite. ... (viac)

dNávšteva spaovne sa školákom páila
elektrina

Máj 2014 Mestská as v spolupráci so spolonosou Kosit, a. s. naplánovala exkurziu do spaovne v Kokšove – Bakši, ktorej program a organizácia boli plne v réii Kositu ... (viac)

d1. roník Jazernej 50-tky sa vydaril
elektrina

Máj 2014 Vytrvalci vydrali. Nedeajšie poasie nebolo práve výberové, najmä predpoludnie bolo všelijaké, becom to však nevadilo... (viac)

dTalent show vstúpila do druhej dvadsiatky
elektrina

Máj 2014 Spievalo sa, recitovalo, tancovalo i kreslilo. V Kultúrnom stredisku Jazero bolo minulý piatok na meter štvorcový neuveritene vea detí a mladých rôzneho veku... (viac)

dOznmenie pre uchdzaov o zamestnanie
elektrina

Máj 2014 Mestsk as Koice Nad jazerom prijme do pracovnho pomeru pomocnch pracovnkov na dobu urit (9 mesiacov) poda 50 j zkona . 5/2004 Z. z. o slubch zamestnanosti. (viac)

dStromy padali i na našom sídlisku
elektrina

Máj 2014 Siný vietor, ktorý sa od stredy preháa Slovenskom, sa zaprel do stromov aj na našom sídlisku. (viac)

dPri Vaci bolo v sobotu podveer ivo
elektrina

Máj 2014 Cyklisti odštartovali Bike 2014

Prostredie okolo výmenníka Vaec sa v sobotu podveer zmenilo na miesto, kde si dali rendezvous deti i dospelí sídliska.... (viac)
dVÝZVA
elektrina

Máj 2014 K tejto vzve a podpisovej akcii sa pripja i mestsk as, pretoe nechce dovoli, aby sa v rekreanej lokalite Jazero skonilo vodn lyovanie a zvili ceny za oberstvenie. Podobn monos podpory mte aj vy. Vytlate si vzvu poslancom mestskho zastupitestva obojstranne a podpte vy, vai znmi a susedia. Odovzdajte ju v Chatovej osade alebo k nm na rad najneskr do 23.mja, kedy bude na ndvor radu Sviatok susedov. Podrobnosti s uveden na druhej strane vzvy alebo v Jazerane .2.... (výzva .doc)

dProjekt BIKE 2014
elektrina

Máj 2014 Pozvánka... (viac)

dFutbalisti u starostky
elektrina

Máj 2014 Zástupca starostky musel da prednedávnom vo svojej kancelárii k doterajšej polike prirobi alšiu, pretoe u nemal miesto na poháre a diplomy... (viac)

dManelia ezaninovi sú diamantoví,ijú spolu 60 rokov
elektrina

Máj 2014Hoci srdieko pani Evu ezaninovú trápi od dvanástich rokov, a raz je lepšie, inokedy horšie, osud je k nej priaznivo naklonený.. (viac)

d Smeti,smeti a ešte raz smeti...
elektrina

Máj 2014Neprejde vari týde, aby sa na sídlisku neobjavil rozhádzaný odpad, z ktorého postupne narastajú skládky. (viac)

d Mía pre mamu
elektrina

Máj 2014 (viac)

d Symfónia jazerského ivota rok 2013
elektrina

Máj 2014 (viac)

d I iaci milujú futbal
elektrina

Apríl 2014 Športová komisia miestneho zastupitestva pripravila futbalový turnaj iakov 7. – 9. roníka základných škôl (ZŠ). Zapojilo sa do neho všetkých 5 ZŠ (viac)

dOznmenie pre uchdzaov o zamestnanie
elektrina

Apríl 2014 Mestská as Košice – Nad jazerom prijme do pracovného pomeru pomocných pracovníkov na dobu uritú (9 mesiacov) poda § 50 j zákona . 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti. (viac)

dPrerušenie distribúcie elektriny
elektrina

Apríl 2014Prerušenie distribúcie elektriny (viac)

dJar i v Dennom centre seniorov
elektrina

Apríl 2014Denné centrum seniorov rozkvitlo jarou a Vekou nocou. lenky centra priniesli na výstavku venovanú týmto sviatkom všetko, o doma vo voných chvíach vytvorili... (viac)

dEU SILC
elektrina

Apríl 2014Zisovanie o príjmoch a ivotných podmienkach domácností.... (viac)

dV centre pozornosti prístrešky na zastávkach
elektrina

Apríl 2014Kresli budú deti i sprejeri.Zastávky MHD na našom sídlisku vaka niektorým obanom dvakrát pekne nevyzerajú.i.... (viac)

dPôjde autobus .19 k hypermarketu Tesco?
elektrina

Apríl 2014Téma predenia trasy autobusu . 19 k Vacu, teda na koniec sídliska, u nejaký as rezonuje medzi obyvatemi mestskej asti.... (viac)

dIhrisko ilo Jarným futbalovým turnajom
elektrina

Apríl 2014 Multifunkné ihrisko na Plái bolo uplynulú sobotu svedkom urputných bojov 8 mustiev futbalistov v Jarnom futbalovom turnaji O pohár starostky M.... (viac)

dSpomienková slávnos na S. Máraia
elektrina

Apríl 2014 Uplynulý piatok sme si pripomenuli 114. výroie narodenia maarského spisovatea, novinára a básnika Sándora Máraia.... (viac)

d Chcete navštívi spaovu?
elektrina

Apríl 2014 Kosit v spolupráci s M pripravil exkurziu do Kokšova - Bakše... (viac)

d To tu ete nebolo!
elektrina

Apríl 2014 Mestská as má peniaze, vy rozhodnite, kam ich investuje... (viac)

FORMULÁR

dRušoparáda 2014
elektrina

Marec 2014
Rušoparáda 2014 predstaví poklady eleznice v Košickom depe.
ahúom je parný ruše Katka, oslavuje u 130 rokov....(viac)

dBoli ste úasní
elektrina

Marec 2014
Úprimne priznávame, ani vo sne by sa nám neprisnilo, ako úasne zareagujete na marcovú kninú akciu, o ktorej sme písali v prvom tohtoronom ísle Jazerana...(viac)

dPlátanie ciest po zime
elektrina

Marec 2014
Súbene s opravou ciest, po ktorých jazdí mestská hromadná doprava, sa Mesto Košice na našom sídlisku pustilo do opráv výtlkov aj na ostatných komunikáciách...(viac)

dV KS Jazero ocenili Uiteov roka
elektrina

Marec 2014
Koniec marca patrí okrem iného aj Du uiteov. Na tento dátum nezabúda ani naša mestská as, ktorá pravidelne organizuje stretnutie pedagógov...(viac)

dVýrub v lesoparku
elektrina

Marec 2014
Lesopark pri splave patrí k najkrajším miestam sídliska. Zele, kde sa dá poprechádza, prešla pred 7 rokmi výrazným orezaním...(viac)

dPeniaze na ihriská i dopravnú súa
elektrina

Marec 2014
Na marcovom rokovaní sa poslanci miestneho zastupitestva okrem iného venovali schvaovaniu dotácií na tento rok. Správe mestskej zelene odsúhlasili 11 000 eur...(viac)

do vlani súbili, to teraz splnili
elektrina

Marec 2014
Sociálno – zdravotná komisia miestneho zastupitestva sa minulý rok vybrala na návštevu do Detského domova na Uralskej ulici. Dôvod? Chceli spozna mladých...(viac)

dFašiangy v centre
elektrina

Marec 2014
Fašiangová veselica v Dennom centre seniorov má u svoju tradíciu. A ke tradícia, tak so všetkým, o k nej patrí...(viac)

dVen spoluobania
elektrina

Marec 2014
Prerušenie distribúcie elektriny...(viac)

dVen spoluobania
elektrina

Marec 2014
Da 20.3.2014 cvienie FITBALL nebude z dôvodu sluobnej cesty cviiteky

dVen spoluobania
elektrina

Marec 2014
Máte doma knihy, ktoré ste u prelúskali a zaínajú vám zavadza?

Zbierkou pomôeme kninici i sebe...(viac)


dVen spoluobania
elektrina

Marec 2014
Od 24.3.2013 je AEROBIK zrušený

dV Kultúrnom stredisku Jazero bolo vyhodnotenie projektu
elektrina

Február 2014. Spoznali nové krajiny a získali priateov. Vzájomne sa poznáva a vedie o svojom, hoci aj vzdialenom susedovi o najviac, to bol cie inovatívneho kultúrneho a vzdelávacieho projektu EDUCATE Slovakia... (viac)

dVen spoluobania
elektrina

Február 2014 Nrodn banka Slovenska v spoluprci so tatistickm radom SR uskutouje na Slovensku zisovanie o financich a spotrebe domcnost v rmci eurpskeho projektu HFCS. ... (viac)

dVen spoluobania
elektrina

Február 2014 Slovensk republika sa prostrednctvom tatistickho radu SR () zapojila do zisovania vky, truktry a vvoja peanch prjmov fyzickch osb v rznych typoch domcnost ... (viac)

dPodnikatelia, ivnostnci
elektrina

Február 2014 Mestská as Košice – Nad jazerom aj tento rok chystá vydávanie obasníka Jazeran, v ktorom pribline raz štvrrone informuje obyvateov o ivote na našom sídlisku.... (viac)

dNovoron stretnutie s riaditemi kl

Január 2014Starostkine poakovanie malým i väším.V ivote mestskej asti zohrávajú významnú..(viac)

dDva seniorsk kluby pod jednou strechou

Január 2014Stretnutie pri novoronej kapustnici. V našej mestskej asti fungujú dva seniorské kluby. Oba vyvíjajú innos..(viac)

dOslávila nádherné jubileum – sto rokov

Január 2014Emília Rijavcová stále miluje ivot V Domove sociálnych sluieb Via Lux v Barci pred pár dami oslávila krásne ivotné(viac)

d M op spravila krok k vyej bezpenosti
elektrina

Január 2014 Mestsk as v roku 2013 realizovala projekt "Rozrenie kamerovho systmu"... (viac)

d Poslanci rtali vaok zpredaja starostkinch npojov
elektrina

Január 2014 Rekord sme tentokrt nedosiahli... (viac)

 
 
..všetky asti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-